כללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (היטלים), תשל"ה-1975

כללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (היטלים), תשל"ה-1975 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 36, 37, 38 ו- 39 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), תשל"ג -1973 (להלן - החוק), קובעת מועצת הפירות (להלן - המועצה), כללים אלה: 1. הגדרות בכללים אלה: "פירות" - כל מיני פירות המפורטים בתוספת החוק; "שיווק" - סחר של פירות בסיטונות, לרבות העברתם לאחר בכל דרך מדרכי העברה של בעלות או של החזקה; "מגדל" - אדם העוסק בייצור פירות או אגודה שיתופית שחברים בה עוסקים בייצור פירות; הוחכרו מטעי פירות - החוכר; נמכרו יבולי פירות של העץ - קונה היבולים; "משווק מורשה" - אדם שהמועצה הרשתה אותו לשמש כמשווק מורשה על פי כללים שלפי החוק; "תעשיין" - אדם שעסקו או חלק מעסקו הוא ייצור מוצרי פירות; "יצואן" - אדם שעסקו או חלק מעסקו הוא יצוא פירות, או מי שפועל מכוחו. 2. היטל על פירות מוטל בזה היטל על פירות שנמסרו לשיווק לאוכלוסיה בארץ, לתעשיה או ליצוא ועל פירות שנמסרו למועצה. 3. שיעורי ההיטל (תיקון: תשל"ח, תשל"ט, תש"ם, תשמ"א, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ז, תשמ"ט, תשנ"ה) ההיטל יהיה לפי מיני הפירות בשיעורים המפורטים להלן: בשקלים חדשים לכל טונה של פירות, או סכום יחסי לחלק של טונה אבוקדו 125 אגס 130 אנונה 60 אננס 70 אפרסמון 140 אפרסק 100 אקטינידיה (קיווי) 256 בבקו 116 בננה 100 גויאבה 64 דובדבן (כולל גודגדן) 350 זית מזנים אירופיים 65 חבוש 80 ליצ'י 350 מנגו 170 משמש 110 נקטרינה 116 ענבי מאכל 110 פקאן 80 פפייה 100 פיג'ויה 120 צבר 120 קרמבולה 50 רימון 115 שזיף יפני 120 שזיף אירופי (כולל זן "שגיב") 120 שסק 125 שקד ירוק 40 שקד מקולף 40 שקד בקליפה 40 תאנה 81 תמר 250 תמרילו 110 תפוח 145 פרי ממינים אחרים המפורטים בתוספת לחוק 116 4. חובת תשלום היטל מגדל ישלם למועצה את ההיטל באמצעות משווק מורשה, תעשיין או יצואן שקיבלו פירות ממנו ובהתאם לכמויות שקיבלו. 5. ניכוי מהמגיע למגדל משווק מורשה, תעשיין ויצואן ינכו את סכומי ההיטל מהתמורה שעליהם לשלם למגדל בעד פירות שקיבלו ממנו, לפי השיעורים הנקובים בסעיף 3. 6. העברת ההיטל למועצה משווק מורשה, תעשיין ויצואן יעבירו למועצה בשבוע הראשון של כל חודש את סכומי ההיטלים שגבו בחודש הקודם בצירוף דין-וחשבון לפי טפסים שהמועצה קבעה לכך. 7. ניהול יומן משווק מורשה, תעשיין ויצואן ינהלו רישום יומי של שיווק פירות ביומן שקבעה לכך המועצה, יסכמו מדי יום ביומו את הפדיון משיווק הפירות באותו יום וימציאו העתק מדף היומן למועצה לפי דרישתה. 8. איסור פיגור בהעברת ההיטל משווק מורשה, תעשיין או יצואן לא יפגר בהעברת סכומי ההיטל למועצה בהתאם לסעיף 6. 9. תשלום היטל במישרין מגדל ששיווק פירות שלא באמצעות משווק מורשה, תעשיין או יצואן חייב בתשלום ההיטל בשיעור שנקבע בסעיף 3 במישרין למועצה במועד האמור בסעיף 6 ולדווח ולנהל יומן כאמור בסעיפים 6 ו- 7. 10. אי-מתן הטבות (א) מגדל, משווק מורשה, תעשיין או יצואן שלא שילם את ההיטל או שפיגר בהעברת כספי ההיטלים בשיעור ובמועד שנקבעו בכללים אלה, רשאית המועצה להוציאו מכלל מקבלי התמיכות הכספיות או שלא לקנות ממנו עודפי פירות או שלא להבטיח לו מחירי מינימום לפירות שלו. (ב) אין באמור בסעיף (א) כדי למנוע מהמועצה לגבות סכומי היטל המגיעים לה לפי כללים אלה. 11. שמירת דינים אחרים כללים אלה אינם באים לגרוע מכוחו של כל דין אחר. 1 ק"ת תשל"ה, 1843, 845; תשל"ו, 1852, 925; תשל"ז, 2031, 21; תשל"ח, 7, 30, 495, 1350, 1542, 1762, 1972, 2178; תשל"ט, 228, 1300, 1399; תש"ם, 153, 1012; תש"ם, 1601; תשמ"א, 176, 644, 1553; תשמ"ב, 973, 1239, 1374, 1596; תשמ"ג, 108, 1576; תשמ"ד, 380, 1747; תשמ"ה, 391, 1411; תשמ"ו, 539, 878; תשמ"ז, 847; תשמ"ט, 86, 1317; תשנ"ה, 1418.כלליםהמועצה למוצרי פירות וירקות