כללי מימון הבחירות ברשויות המקומיות (מינוי רואי חשבון ושכרם), התשנ"ג-1993

כללי מימון הבחירות ברשויות המקומיות (מינוי רואי חשבון ושכרם), התשנ"ג-1993 בתוקף סמכותי לפי סעיף 30(ג) לחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), התשנ"ג-1993 (להלן - החוק), ושאר סמכויות המוקנות לי לפי חוק, אני קובעת כללים אלה: 1. בקשת רואה חשבון המעונין במינוי (תיקון: תשנ"ח) (א) רואה חשבון המעוניין להתמנות רואה חשבון לפי סעיף 18 לחוק, לביקורת חשבונותיהן של סיעות ורשימות המשתתפות בבחירות לרשויות המקומיות ולמתן חוות דעת עליהם לפי סעיף 22(ב) לחוק, יגיש למבקר המדינה בקשת מועמדות (להלן - הבקשה). (ב) הבקשה תוגש בכתב, בדואר רשום או ביד, לפי המען: משרד מבקר המדינה, רחוב רש"י 66, ירושלים, מיקוד 94665, לא יאוחר מהיום ה70- שלפני מועד הבחירות לפי סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965. (ג) רואה החשבון יציין בבקשה פרטים אלה: (1) שמו ומען משרדו ושמות שותפיו או שם הפירמה ומספר השותפים בה, וכן מספר עובדי ביקורת אחרים המועסקים במשרדו לסוגיהם; (2) ותקו בראיית חשבון והנסיון המקצועי שלו, בציון נסיונו בביקורת חשבונותיהם של גופים לא עסקיים או היכרות עם מערכות החשבונות של גופים מפלגתיים; (3) יכולתו לתת שירותים מחוץ לעיר שבה נמצא משרדו, יכולתו לבצע את הביקורת בסיעות וברשימות המנהלות את רישומיהן בשפה הערבית וכן ציון עדיפויותיו למתן שירותים כאלה מבחינת מקום מתן השירותים. 2. ועדה לבחינת בקשות (א) מבקר המדינה ימנה ועדה של שלושה לבחינת הבקשות; שניים מחברי הועדה ימונו על ידי מבקר המדינה מבין עובדי משרדו והשלישי יהיה נשיא לשכת רואי חשבון בישראל, או מי שהומלץ על-ידו (להלן - הועדה). (ב) הועדה תביא בפני מבקר המדינה את חוות דעתה על מינויים של מגישי הבקשות בהתחשב בשיקולים אלה: (1) הרשויות המקומיות שבהן יש למנוע רואה חשבון, ואזורי הארץ שבהם נמצאות רשויות אלה; (2) כישוריו ונסיונו של מגיש הבקשה ויכולתו לתת את השירותים הדרושים; (3) אפשרות קיומם של גורמים העלולים להשפיע על דרך פעולתו של מגיש הבקשה בביקורת הנדרשת לפי החוק או ליצור ניגוד עניינים. 3. מינוי מי שלא הגיש בקשה לא היו כלולים בחוות הדעת של הועדה לפי סעיף 2 רואי החשבון במספר הדרוש, רשאי מבקר המדינה למנות רואה חשבון שלא הגיש בקשה. 4. כתב מינוי (תיקון: תשנ"ח) (א) החליט מבקר המדינה על מינוי רואה חשבון, יימסר לרואה החשבון שהתמנה כתב מינוי חתום ביד מבקר המדינה או ביד מי שיסמיך לכך בכתב. (ב) העתקים מכתב המינוי יישלחו לשר הפנים ולנציגיהן של כל אחת מהסיעות ומהרשימות, להן מונה אותו רואה חשבון. 5. ביטול מינוי (א) מבקר המדינה רשאי לבטל מינוי של רואה חשבון לפי סעיף 4 במקרים אלה: (1) נבצר מרואה החשבון למלא את תפקידו באופן סדיר; (2) רואה החשבון ביקש, בהודעה בכתב שנמסרה זמן סביר מראש, להתפטר מתפקידו; (3) הוא שוכנע שהתנגדות שהגישה סיעה או רשימה, לה מונה רואה החשבון, מצדיקה את ביטול המינוי; (4) הוא שוכנע מטעמים אחרים, ששוב אין רואה החשבון מתאים למלא את התפקידים הנדרשים ממנו לפי החוק. (ב) לא יבטל מבקר המדינה את המינוי של רואה החשבון, אלא לאחר שנתן הזדמנות סבירה לרואה החשבון להשמיע את דברו. 6. שכר (א) שכרו של רואה החשבון יהיה כשכר המקובל במקצוע ראיית חשבון לעבודת ביקורת הדומה באופיה לעבודה שהוא נדרש לעשותה לפי החוק, מחושב לפי שעות העבודה של רואה החשבון ועובדיו. (ב) רואה חשבון שנתמנה לפי סעיף 18 לחוק יגיש את חשבון שכרו, עם סיום עבודתו, למשרד מבקר המדינה, ויפרט בו את כל הפרטים הדרושים לביסוס החשבון. 1 ק"ת תשנ"ג, 1037; תשנ"ח, 1093. כלליםמיסיםרשויות מקומיותבחירות לרשות מקומיתבחירותמימוןרואה חשבון