כללי מס הכנסה (בקשה לאישור מראש לתכנית פיצול), התשנ"ו-1996

כללי מס הכנסה (בקשה לאישור מראש לתכנית פיצול), התשנ"ו-1996 בתוקף סמכותי לפי סעיף 103ט(ג) ו-105ח לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), אני קובע כללים אלה: 1. הגדרות בכללים אלה - "הבקשה" - בקשה לאישור הנציב לפי סעיף 103ט(א) ו-105ח(א) לפקודה; "מבקשת" - החברה המתפצלת כמשמעותה בפרק רביעי לחלק ה2- לפקודה; "מומחה" - מי שעיסוקו הערכת שווים של תאגידים ונכסים ומומחיותו בכך, ואינו קשור, במישרין או בעקיפין, למבקשת, ואינו נותן לה שירות דרך קבע; "בעל זכות" - בעל זכות בחבר-בני-אדם כהגדרתה בסעיף 103 לפקודה; ובחברה שמניותיה נסחרות בבורסה - בעל ענין; "בעל ענין" - בעל ענין בתאגיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; "דו"חות מתואמים" - כהגדרתם בסעיף 105 לפקודה; "נושא משרה" - כהגדרתו בסעיף 96כד לפקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983; "דו"חות כספיים" - מאזן ודו"ח רווח והפסד, לרבות הביאורים והפירוטים הנלווים לו, המבוקרים או המסוקרים בידי רואה חשבון, לפי הענין; "תקנות ניירות ערך" - תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970; 2. הבקשה והמסמכים הבקשה תהיה ערוכה על פי הטופס שבתוספת, בצירוף דו"ח הכולל את כל הפרטים והעובדות הנוגעים לפיצול, במישרין או בעקיפין, לרבות: (1) העתק הפניה לבית המשפט בבקשה למתן צו להפחתת הון, אם היה צורך בכך, וכל החלטה של בית המשפט שניתנה בקשר לכך; (2) דו"חות של המבקשת לפי סעיף 131 לפקודה ודו"חות כספיים מבוקרים שלה, לרבות דו"חות מתואמים, לשתי שנות המס שקדמו לשנת הפיצול; (3) דו"חות כספיים מסוקרים של המבקשת לתקופה המתחילה בתחילת שנת המס שבה מוגשת הבקשה ומסתיימת בתום החודש שקדם לחודש שבו היא מוגשת, ולגבי חבר-בני-אדם החייב להגיש דו"חות תקופתיים בהתאם לתקנות ניירות ערך - הדו"ח האחרון שהיה עליו להגיש לפני מועד הגשת הבקשה; (4) בפיצול על פי סעיף 105א(1) - הערכות מומחה של שווי המבקשת והזכויות בה למועד הבקשה, של שווי כל אחת מהחברות החדשות ושל שווי החברה המתפצלת מיד לאחר הפיצול, לרבות פירוט העובדות, החישובים ודרכי הניתוח, המהווים בסיס לאותן הערכות שווי; (5) הערכות שווי למועד הגשת הבקשה של זכויות במקרקעין, המועברות לחברות החדשות; לענין זה, "זכות במקרקעין" - כהגדרתה בחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963; (6) דו"ח על ייעוד הנכסים המועברים מהחברה המתפצלת לחברות החדשות, ועל ייעוד הנכסים הנותרים בחברה המתפצלת, ושווים לפי הדו"חות המתואמים למועד הגשת הבקשה; (7) רשימה המפרטת את בעלי הזכויות במבקשת ואת סוגי הזכויות בה, ובפיצול לפי סעיף 105א(1) - את בעלי הזכויות בחברה החדשה ואת חלקם בה; (8) רשימה המפרטת את החברות אשר במועד הבקשה לפחות 10% מהזכויות בהן מוחזקות בידי המבקשת, לבדה או יחד עם בעל זכות בה או יחד עם נושא משרה בה; (9) רשימה המפרטת את השעבודים הרובצים, במועד הבקשה, על נכסי המבקשת ועל הזכויות בה, את סכומם, את סוגם ואת הנושים שזכותם מובטחת על ידי אותם שעבודים, תוך הפרדה בין נושים שהם בעלי זכויות או נושאי משרה במבקשת לבין נושים אחרים; (10) אישור על תשלום האגרה לפי סעיף 103ט(ב); (11) אישור של רואה חשבון, כי הנתונים בבקשה, שנלקחו מהדו"חות הכספיים המבוקרים של המבקשת, הם מלאים, נכונים ומשקפים נאמנה את הרשום באותם דו"חות; (12) חוות דעת של עורך דין, המאשרת כי, למיטב ידיעתו, עומד הפיצול בתנאי סעיף 105ג לפקודה; (13) הצהרת נושאי המשרה במבקשת, החתומים על דו"חותיה הכספיים, כי הפרטים שמולאו בבקשה והמסמכים המצורפים לה הם מלאים ונכונים וכי למיטב ידיעתם הפיצול עומד בתנאי סעיף 105ג לפקודה. 3. חובת הגשת דו"חות חובת הגשת דו"חות לפי סעיף 2(2), אין בה כדי לפגוע בחובת הגשת דו"חות לפי סעיף 131 לפקודה. 4. הוראות מעבר לבקשה שהוגשה טרם פרסומם של כללים אלה יצורפו, תוך 45 ימים מיום פרסומם, כל המסמכים לפי סעיף 2, שלא צורפו לבקשה המקורית. תוספת2 ק"ת תשנ"ו, 855. 2 הנוסח אינו מובא.כלליםמיסיםמס הכנסהחוקי מס הכנסה