כללי מס הכנסה (פטור ממס בשל העברה ושינוי יעוד של כספים בקופות גמל), התש"ן-1990

כללי מס הכנסה (פטור ממס בשל העברה ושינוי יעוד של כספים בקופות גמל), התש"ן-1990 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(ד)(2) לפקודת מס הכנסה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע כללים אלה: 1. פרשנות בכללים אלה תהיה לכל מונח המשמעות שיש לו בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופת גמל), התשכ"ד-1964 (להלן - התקנות), זולת אם נאמר אחרת בכללים אלה. 2. פטור (תיקון: תשנ"ד) (א) סכומים שהועברו על ידי מעביד מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת, בהתאם לתקנות, יהיו פטורים ממס בכל אחד מן המקרים הבאים: (1) העברה מקופת גמל לקיצבה שאינה קופת ביטוח לקופת גמל אחרת לקיצבה שאינה קופת ביטוח; (2) העברה מקופת ביטוח לקופה אחרת המשמשת לאותה מטרה, למעט העברה לקופת גמל לקיצבה שאינה קופת ביטוח; (3) העברה מקופת גמל לתגמולים לקופת גמל אחרת לתגמולים; (4) העברה מקופה מרכזית לפיצויים לקופה מרכזית אחרת לפיצויים; (5) העברה מקופת גמל אישית לפיצויים לקופת גמל אישית אחרת לפיצויים; (6) העברה מחשבון של מעביד אחד לחשבון של מעביד שני, באותה קופה, של כל הכספים העומדים לזכות עובדים של המעביד האחד העוברים לעבוד אצל המעביד השני, אם ההעברה אושרה ע"י הנציב והמעביד השני לא תבע בניכוי כל סכום בשל העברה זו; (7) העברה אחרת, לרבות העברה מקרן השתלמות אחת לקרן השתלמות אחרת וכן שינוי יעוד, ובלבד שאושרו מראש בידי הנציב בין בכללים שיפרסם לגבי סוגי העברות ובין לגבי העברה מסויימת, אם אין בהם כדי לגרום להטבת מס או להטבה בתשואה שנותנת המדינה. (ב) הפטור לפי סעיף קטן (א) יחול רק אם המעביר לא תבע בניכוי כל סכום בשל ההעברה. 1 ק"ת תש"ן, 1003; תשנ"ד, 1187. כלליםמיסיםמס הכנסהקופות גמלחוקי מס הכנסהפטור ממסשינוי ייעוד במקרקעין