כללי מס שבח מקרקעין (חישוב סכום הפרשי ההצמדה והריבית המשוערים), התשמ"ה-1985

כללי מס שבח מקרקעין (חישוב סכום הפרשי ההצמדה והריבית המשוערים), התשמ"ה-1985 בתוקף סמכותי על פי סעיף 91(א) לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג - 1963 (להלן - החוק), אני קובע כללים אלה: 1. הגדרות בכללים אלה: "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "תקופה" - תקופת 90 הימים שלפני יום מתן הערבות; "שיעור עליית המדד בתקופה" - ההפרש שבין המדד שהתפרסם לאחרונה לפני סוף התקופה (להלן - המדד החדש), לבין המדד שהתפרסם לאחרונה לפני תחילת התקופה (להלן - המדד היסודי), מחולק במדד היסודי; "שיעור עליית מדד צפוי" - שיעור עליית המדד בתקופה, מחולק ב-3; "המס השנוי במחלוקת" - לרבות הפרשי הצמדה וריבית כאמור בחוק בשל המס השנוי במחלוקת עד ליום מתן הערבות; "חדשי הערבות" - התקופה שמיום מתן הערבות עד יום מתן פסק דין סופי. 2. חישוב הפרשי ההצמדה והריבית המשוערים סכום הפרשי הצמדה וריבית המשוערים לענין סעיף 91(א) לחוק יחושב לפי אחת מאלה, לפי בחירת הנישום; (1) סכום המס השנוי במחלוקת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן הערבות עד יום מתן פסק דין סופי; (2) הסכום המתקבל מהכפלת שיעור עליית המדד הצפוי בסכום המס השנוי במחלוקת, כשהוא מוכפל במספר חדשי הערבות. 1 ק"ת תשמ"ה, 788. כלליםמיסיםמקרקעיןריביתמס שבח