כללי עידוד השקעות הון בחקלאות (בקשות למענק), התשנ"ה-1995

כללי עידוד השקעות הון בחקלאות (בקשות למענק), התשנ"ה-1995 בתוקף סמכותה לפי סעיף 29 לחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980 (להלן - החוק), קובעת מינהלת מינהל השקעות בחקלאות כללים אלה: 1. הגשת בקשה למתן מענק (תיקון: תשנ"ז) (א) בעל מפעל חקלאי מאושר יגיש למינהלה, באמצעות המשרד המחוזי של משרד החקלאות שבתחומו מצוי המפעל החקלאי המאושר, בקשה למענק (להלן - בקשה) לפי הטופס שבתוספת הראשונה, ויצרף לה את כל אלה: (1) בבקשה בשל תכנית מאושרת שהיקף ההשקעה בה נמוך ממחצית סכום ההשקעה המרבי בתכנית זוטא, ולמעט בבקשה המוגשת בידי תאגיד - העתקים או צילומים של כל החשבוניות המתייחסות לביצוע התכנית המאושרת; (2) בתכניות שאישורן הותנה בקבלת היתר מאת רשויות תכנון ובניה - העתק או צילום של ההיתר ותעודת הגמר שהוציאה הרשות המוסמכת; (3) בתכניות שאישורן הותנה בביטוח המפעל החקלאי - העתק או צילום של תעודת הביטוח; (4) בבקשה שמוגשת בידי תאגיד - אישור עורך דין או רואה חשבון של התאגיד כי הבקשה חתומה בידי מי שמורשה לחתום בשם התאגיד. (ב) לבקשה המוגשת בידי תאגיד ולבקשה בשל תכנית מאושרת שהיקף ההשקעה בה הוא למעלה ממחצית סכום ההשקעה המרבי בתכנית זוטא, יצורף גם פירוט השקעות לפי הטופס שבתוספת השניה ואישור רואה חשבון או יועץ מס בנוסח שנקבע בתוספת השלישית; לענין זה, "רואה חשבון" - לרבות פקיד ברית פיקוח כמשמעותה בפקודת האגודות השיתופיות, אם מגיש הבקשה היא אגודה שיתופית המסונפת לברית פיקוח. 2. ערובות למתן מענק (א) לבקשה המוגשת בשל מפעל חקלאי מאושר שכולל מכונה חקלאית יצורפו גם שני אלה: (1) אישור בדבר רישום משכון לטובת המדינה לפי תקנות המשכון (סדרי רישום ועיון), התשנ"ד-1994, בשיעור 20 אחוזים מערכה של המכונה החקלאית, כפי שנקבע בתכנית המאושרת; (2) מוגשת הבקשה בידי תאגיד או טעונה המכונה החקלאית רישום בפנקס המתנהל על פי דין - גם אישור מאת הרשות המוסמכת בדבר רישום המשכון אצל רשם החברות או רשם האגודות השיתופיות או בפנקס, לפי הענין; בסעיף זה, "מכונה חקלאית" - טרקטור, קומביין וכל כלי או ציוד חקלאי שקבעה המינהלה ככזה ופרסמה בציבור בדרך שראתה לנכון. (ב) לבקשה המוגשת בידי חברה שיש לה הון מניות, כאשר היקף ההשקעה בתכנית המאושרת או בכל התכניות שאושרו לה בשנת הכספים עולה על היקף ההשקעה המרבי בתכנית זוטא, יצורף אישור רואה חשבון או עורך דין החברה בדבר הגדלת הון המניות הנפרע שלה בסכום השווה לשלושים אחוזים לפחות מהמחיר המקורי של המפעל החקלאי המאושר כהגדרתו בסעיף 23 לחוק. (ג) המינהלה תהא רשאית לדרוש מבעל מפעל חקלאי מאושר, שהתכנית שאושרה לו נקבעה בידי המינהלה כבעלת סיכון גבוה, כי ימציא ערבות בנקאית לטובת המדינה בגובה שלא יעלה על שיעור המענק המרבי שהוא זכאי לו בשל אותה תכנית; דרשה המינהלה כאמור, יצרף בעל המפעל החקלאי המאושר לבקשה ערבות בנקאית כנדרש. (ד) ערובות שניתנו לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ג) יבוטלו לאחר אישור המנהל כי קויימו כל תנאי אישור התכנית וכי לא ראה מקום לפעול לפי סעיפים 39, 40 ו-41 לחוק. 3. תחילה תחילתם של כללים אלה 30 ימים מיום פרסומם. תוספת ראשונה - שניה2 תוספת שלישית (תיקון: תשנ"ז) (סעיף 1) אישור רואה-חשבון או יועץ מס (ציין איזה מבין השניים) בדקתי את הנתונים המתייחסים לביצוע השקעות בתכנית מאושרת מס' מיום (להלן - התכנית המאושרת), המסתכמות ב- שקלים חדשים, כפי שפורטו בבקשה למענק ובנספחיה המצורפים בזה והמסומנים בחותמתי לשם זיהוי, ומצאתי אותם מתאימים לרשום בספרי החשבונות של המבקש ולמסמכים המבססים. בדיקתי נערכה לפי תקני ביקורת מקובלים ובהתאם לכך נקטתי אותם נוהלי ביקורת אשר חשבתים לדרושים בהתאם לנסיבות. לדעתי, הבקשה הנ"ל, על נספחיה, משקפת, באופן נאות, את ההשקעות שבוצעו במסגרת התכנית המאושרת ואת מקורות המימון המתייחסים להן. חתימה ק"ת תשנ"ה, 1599; תשנ"ז, 349. נוסח התוספת הראשונה והשניה אינו מובא. כלליםעידוד השקעות הוןמענקחקלאותהשקעות