כללי עידוד השקעות הון בחקלאות (מענקים), התשמ"ב-1982

כללי עידוד השקעות הון בחקלאות (מענקים), התשמ"ב-1982 בתוקף סמכותה לפי סעיף 29 לחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1981, קובעת מינהלת מינהל השקעות בחקלאות כללים אלה: 1. בקשה למענק בעל מפעל חקלאי מאושר, שקיים את כל תנאי האישור לתכנית, יגיש למינהלה בקשה לקבלת מענק. 2. תשלום המענק המנהל רשאי לקבוע כי המענק ישולם לשיעורים, בהתאם להתקדמות הביצוע של המפעל החקלאי המאושר, כפי שבאה לידי ביטוי בדין וחשבון על התקדמות הביצוע; ובלבד שסכום התשלום האחרון יהיה בסך של 25% מן המענק וישולם רק לאחר אישור דין וחשבון על גמר הביצוע שהגיש בעל המפעל החקלאי המאושר. 1 ק"ת תשמ"ב, 584. כלליםעידוד השקעות הוןמענקחקלאותהשקעות