כללי שירות המדינה (מינויים) (בחינות, מבחנים וסדריהם) (עובדי הכנסת), תשכ"ד-1963

כללי שירות המדינה (מינויים) (בחינות, מבחנים וסדריהם) (עובדי הכנסת), תשכ"ד-1963 בתוקף הסמכות של ועדת הכספים של הכנסת לפי הסעיפים 25 ו-41 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959, שאוצלה לי, ובתוקף סמכותי לפי הסעיפים 26 ו-41 (2) לחוק האמור, הנני קובע כללים אלה: 1. תחולת כללים מסויימים הפרקים השני, השלישי והרביעי לכללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים, בחינות ומבחנים), תשכ"א-1961, בנוסח שהם בתוקף ביום הפרסום של כללים אלה ברשומות (להלן - הכללים), יחולו בשינויים שהענין מחייבם, על מועמד למשרה בכנסת. 2. סיג לגבי הרכב ועדת הבוחנים (תיקון: תשמ"ב) (א) על אף האמור בסעיף 36 לכללים, תיערך בחינה בעל פה לגבי משרה בכנסת, על ידי ועדת בוחנים אשר חבריה ימונו על ידי יושב ראש הכנסת או מי שהוסמך לכך על ידיו, מתוך רשימת הבוחנים שאושרה על ידי ועדת הכספים של הכנסת, ושהרכבה כלהלן: (1) יושב ראש הועדה שיהיה מי שהוסמך לכך על ידי יושב ראש הכנסת; (2) חבר אחד שיהיה עובד הכנסת; (3) חבר אחד שיהיה מי שאינו עובד המדינה. (ב) יושב ראש הכנסת או מי שהסמיך לכך רשאי לקבוע, לאור הנסיבות במקרה מסויים, כי ועדת הבוחנים תהיה של חמישה חברים; יושב ראש הכנסת או מי שהסמיך לכך יקבע את שני החברים הנוספים מתוך רשימת הבוחנים שאישרה ועדת הכספים של הכנסת. 1 ק"ת תשכ"ד, 85; תשמ"ב, 1432. כלליםשירות המדינהכנסת ישראל