כללי שירות המדינה (מינויים) (כללים ונוהל לבדיקות רפואיות) (עובדי משרד מבקר המדינה), תשכ"ב-1962

כללי שירות המדינה (מינויים) (כללים ונוהל לבדיקות רפואיות) (עובדי משרד מבקר המדינה), תשכ"ב-1962 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 32,31,29 ו-41 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט - 1959, קבעה ועדת הכספים של הכנסת כללים אלה: 1. הגדרות (תיקון: תשכ"ה, תש"ל) בכללים אלה - "קופת חולים מוכרת" - אחת מקופות חולים אלה: (1) קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל; (2) קופת חולים לעובדים לאומיים; (3) קופת חולים עממית; (4) קופת חולים מכבי; (5) קופת חולים של הציונים הכלליים; (6) איחוד קופות חולים "אסף". כלליםרפואהשירות המדינהמבקר המדינה