כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים) (עובדי לשכת נשיא המדינה), תשכ"ד-1964

כללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים) (עובדי לשכת נשיא המדינה), תשכ"ד-1964 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 20 ו-41 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959, קבעה ועדת הכספים של הכנסת, לגבי משרות בלשכת נשיא המדינה, כללים אלה: 1. פרטי מכרז הכרזה על משרה בפומבי לפי סעיף 19 לחוק (להלן - מכרז) תכיל לפחות פרטים אלה: (1) תיאור המשרה או סוג העיסוק; (2) דרגת המשרה או השכר שישולם למועמד שימונה; (3) נתונים אישיים למילוי המשרה; (4) דרישות מיוחדות למילוי המשרה; (5) המען אליו יש להגיש בקשה למשרה; (6) המועד האחרון להגשת בקשה למשרה. 2. דרך פרסום מכרז מכרז יפורסם בשלושה עתונים יומיים לפחות. 3. מועד להגשת בקשה המועד האחרון להגשת בקשה למשרה יהיה לפחות 14 יום אחרי התאריך הראשון של פרסום המכרז. 4. הגשת בקשה בקשה למשרה תוגש בטפסים בצורה ובדרך שייקבעו על ידי מנהל לשכת נשיא המדינה ויפורסמו במכרז. 5. מועד נדחה להגשת בקשה על אף האמור בסעיף 4 רשאי מנהל לשכת נשיא המדינה לראות בקשה למשרה שהגיעה אליו לפני תום שנים-עשר חודשים מיום הפרסום כאילו הוגשה במועד, אם נתמלאו אלה: (1) לא הוגשה בקשה למשרה עד התאריך האחרון שנקבע להגשת בקשות, או ועדת הבוחנים כאמור בסעיף 2 לכללי שירות המדינה (מינויים) (בחינות, מבחנים וסדריהם) (עובדי לשכת נשיא המדינה), תשכ"ד-1964 (להלן - ועדת הבוחנים), לא מצאה מועמד כשיר למשרה או אף מועמד מבין מועמדים שנמצאו כשירים למשרה על ידי ועדת הבוחנים, לא מונה מאחר שלא מילא אחר תנאי מתנאי החוק למינוי עובד המדינה, או לא הסכים לקבל את המינוי או מנהל לשכת נשיא המדינה לא מינה אותו או ביטל את מינויו בהתאם לסעיף 46 לחוק; (2) מנהל לשכת נשיא המדינה ראה כאילו הוגשה במועד כל בקשה אחרת לאותה משרה שהוגשה אחרי המועד האחרון והגיעה אליו לא יאוחר מ-48 שעות לפני המועד שנקבע מחדש למבחן או לבחינה בעל-פה - אם לא התקיים מבחן; (3) ועדת הבוחנים בהרכב אשר בחן את המועמדים לאותה משרה, תבחן גם את מגישי הבקשה כאמור, אולם רשאי מנהל לשכת נשיא המדינה למנות ועדת בוחנים בהרכב אחר אם, לדעתו, אין אפשרות מעשית לכנס את ועדת הבוחנים בהרכב אשר בחן את המועמדים לאותה משרה. 6. תעודות ומסמכים מגיש בקשה למשרה ימציא למנהל לשכת נשיא המדינה או למי שהוסמך לכך על ידיו, על פי דרישתו, תעודות ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנקבעו בטופס הבקשה למשרה וכן על כל ענין אחר הקשור בהתאמתו למשרה. 1 ק"ת תשכ"ד, 1355. כלליםמכרזנשיא המדינהשירות המדינה