כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבת משפחה) (עובדי לשכת נשיא המדינה), תשכ"ד-1964

כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבת משפחה) (עובדי לשכת נשיא המדינה), תשכ"ד-1964 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 33 ו-41 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959, קבעה ועדת הכספים של הכנסת כללים אלה: 1. הגדרות בכללים אלה - "קרבה משפחתית" - לרבות קרבה משפחתית חורגת או הנוצרת עקב אימוץ; "לשכה" - לשכת נשיא המדינה; "משרה" - משרה בלשכה. 2. סייגים לא ימונה אדם למשרה אם עובד בלשכה אחד מאלה: (1) בן-זוגו (9) גיסתו (17) חותנתו (2) אביו (10) דודו (18) חמיה (3) אמו (11) דודתו (19) חמותה (4) בנו (12) בן אחיו (20) חתנו (5) בתו (13) בת אחיו (21) כלתו (6) אחיו (14) בן אחותו (22) נכדו (7) אחותו (15) בת אחותו (23) נכדתו (8) גיסו (16) חותנו 3. סמכות לפטור מנהל הלשכה רשאי לפטור מהוראות כללים אלה אם אין כל קשר עבודה בין המועמד למשרה לבין קרוב המשפחה העובד בלשכה, או אם יוכח לו שהפטור חיוני. 1 ק"ת תשכ"ד, 1358.כלליםנשיא המדינהשירות המדינה