כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבת משפחה) (עובדי משרד מבקר המדינה), תש"ל-1969

כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבת משפחה) (עובדי משרד מבקר המדינה), תש"ל-1969 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 33 ו-41 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959, קבעה ועדת הכספים של הכנסת כללים אלה: 1. הגדרות בכללים אלה - "קרבה משפחתית" - לרבות קרבה משפחתית חורגת או הנוצרת עקב אימוץ; "קרוב משפחה" - בן-זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, בן-אח, בת-אח, בן-אחות, בת-אחות, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה; "משרד" - משרד מבקר המדינה; "משרה" - משרה במשרד. 2. קרבה משפחתית ביחידה מינהלית לא ימונה אדם למשרה ביחידה מינהלית, אם עובד באותה יחידה קרוב משפחה שלו. 3. קרבה משפחתית במשרד לא ימונה אדם למשרה במשרד, אם עובד ביחידה מינהלית אחרת במשרד קרוב משפחה שלו, והמינוי עשוי להביא ליחסי כפיפות ביניהם. 4. סייגים לתחולה ביחידה הוראות סעיף 2 לא יחולו על מינוי של אדם ביחידה מינהלית כאשר באותה יחידה עובד קרוב משפחה שלו, אם הוכח למבקר המדינה שהמינוי אינו עשוי להביא ליחסי כפיפות או לקשרי עבודה ביניהם וכן כי - (1) שירותו של המועמד הוא חיוני למשרד והוברר למבקר המדינה כי אין באותה עת מועמד מתאים אחר למילוי המשרה; או (2) מצב התעסוקה במקום שבו נמצאת היחידה מצדיק את אישור המינוי. 5. סמכות לפטור ועדת הכספים של הכנסת רשאית לפטור מהוראות סעיפים 2 או 3, בתנאים שייראו לה, העסקת בנו או בתו של הורה, אשר יועסק במקצוע שבו מועסק ההורה, במשרד או ביחידה; פטור כאמור יכול שיהיה מיוחד ויכול שיהיה כללי למקצוע מסויים, לאזור מסויים, לסוג מסויים של עובדים או ליחידה מסויימת. 6. ביטול כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבת משפחה) (עובדי משרד מבקר המדינה), תשכ"ב-1962 - בטלים. 1 ק"ת תש"ל, 146.כלליםשירות המדינהמבקר המדינה