כללים בדבר סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים צבאיים-משפטאים

כללים בדבר סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים צבאיים-משפטאים בתוקף סמכותה לפי סעיף 187(ה) לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955 (להלן - החוק), קובעת הועדה לבחירת שופטים צבאיים-משפטאים (להלן - ועדת הבחירה) כללים מנחים אלה: פרק א': פרשנות 1. הגדרות בכללים אלה - "שאלון" - טופס שאלות למבקש שאושר בידי נשיא בית הדין הצבאי לערעורים ובידי ראש אגף כח אדם; "המרכז" - מרכז ועדת הבחירה שהוא מי שממלא תפקיד ראש ענף ארגון ובקורת ביחידת בתי-הדין הצבאיים; "מבקש" - מי שמבקש להתמנות לכהונת שופט צבאי-משפטאי של בית דין צבאי לתעבורה או של בית דין צבאי מחוזי או של בית דין צבאי מיוחד או של בית הדין הצבאי לערעורים, והוא ממלא אחר תנאי הכשירות הקבועים בסעיף 185 לחוק; "מועמד" - מבקש ששר הבטחון, הרמטכ"ל, נשיא בית הדין הצבאי לערעורים או שלושה חברי ועדת הבחירה כאחד הציעו את מינויו לפי סעיף 187(ג) לחוק; "שופט" - שופט צבאי-משפטאי. פרק ב': בחירת שופטים צבאיים-משפטאים 2. מסמכים שיגיש מבקש (א) בקשת מבקש תיערך בכתב ותוגש למרכז. (ב) מבקש, שאינו שופט ימלא שאלון שימסור לו המרכז ויצרפו לבקשה. (ג) לבקשה יצורפו פרסומים שפרסם המבקש וכל חיבור או מסמך אחר אותו ראה לנכון להביא לפני ועדת הבחירה. 3. המצאת פסקי דין (א) שופט המבקש להתמנות שופט של בית הדין הצבאי לערעורים ימציא למרכז הועדה כעשרה פסקי דין שכתב בתקופת השנתיים שקדמו לבקשתו. (ב) המרכז יעביר עותקים של פסקי הדין והפרסומים לעיונם של חברי ועדת הבחירה. 4. בחירת ועדת משנה ועדת הבחירה תבחר מבין חבריה ועדת משנה שחבריה ארבעה והם: נשיא בית הדין הצבאי לערעורים שישמש יושב ראש הועדה, שופט בית המשפט העליון, ראש אגף כח אדם במטה הכללי ונציג לשכת עורכי הדין (להלן - ועדת המשנה). 5. הודעה על צורך למנות שופט צבאי-משפטי ראה שר הבטחון כי נתפנתה כהונת שופט יפרסם ברשומות הודעה על הצורך למנות שופט לכהונה זו, ויכנס את ועדת הבחירה. 6. זימון המבקש לפני ועדת המשנה וכינוסה (א) ראה המרכז כי נתקיימו במבקש תנאי הכשירות הקבועים בחוק יזמן את המבקש להופיע לפני ועדת המשנה. (ב) ועדת המשנה רשאית לשוב ולזמן את המבקש להופיע לפניה כל אימת שתראה זאת לנכון. (ג) יושב ראש ועדת המשנה יכנס את הועדה לדיון, בעקבות פניית המרכז אליו; פניית מבקש תידון בועדת המשנה חודש וחצי לפחות לפני מועד ישיבת ועדת הבחירה. 7. רישום הפרוטוקול וחוות-דעת ועדת-המשנה יושב ראש ועדת המשנה ירשום בפרוטוקול דיוניה את הסיווג שנתנה למבקש ויערוך בכתב את חוות דעתה של ועדת המשנה. 8. רשימת מבקשים המרכז ימציא לועדת הבחירה, חודש ימים לפחות לפני כינוסה, רשימה של מבקשים שתכלול פרטים אישיים של כל מבקש, מועד הופעתו לפני ועדת המשנה והפרטים שנרשמו לגביו, לפי סעיף 7, בפרוטוקול ועדת המשנה. 9. מועמדים על מועמדים יחולו ההוראות האלה: (1) המוסמכים להציעם יודיעו את שמותיהם למרכז; (2) המרכז יקבל, לפני כינוס ועדת הבחירה, חוות דעת בכתב על המועמד כמפורט להלן: (א) היה המועמד קצין בשירות סדיר במפקדת הפרקליט הצבאי הראשי - חוות דעת של הפרקליט הצבאי הראשי, של הוער המרכזי ושל הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין במחוז השירות של הקצין; (ב) היה המועמד שופט - חוות דעת של נשיא בית דין צבאי מחוזי במקום כהונת השופט, של הועד המרכזי ושל הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין במחוז הכהונה של השופט; (ג) היה המועמד קצין בשירות סדיר ואיננו נמנה עם המנויים בפסקאות משנה (א) ו-(ב) - חוות דעת על המועמד של הגורם הצבאי המתאים וכן של מוסדות לשכת עורכי הדין כאמור; (ד) היה המועמד אדם שאינו נמנה עם הכוחות הסדירים של הצבא - חוות דעתם של נשיא בית המשפט המחוזי ונשיא בית המשפט השלום שבמחוז עבודתו וכן חוות דעת הועד המרכזי והועד המחוזי של לשכת עורכי הדין באותו מחוז; (ה) חוות דעתם של גורמים נוספים, בין לפי ראות עיניו של המרכז ובין לפי פניית המועמד; (3) המרכז יגיש לועדת הבחירה, לפני ישיבתה, תיק אישי לגבי כל מועמד שיכיל את בקשתו. השאלון, המסמכים שצורפו לבקשה, פרוטוקול הדיון של ועדת המשנה שדנה בבקשה, וחוות הדעת השונות שנתקבלו לפי פסקה (2); (4) בישיבת הועדה ישמיע יושב ראש ועדת המשנה את חוות דעתה של ועדת המשנה על המועמד ואם יושב ראש ועדת המשנה שוב אינו חבר ועדת הבחירה, יקרא יושב ראש ועדת הבחירה את חוות דעתה של ועדת המשנה; (5) יושב ראש ועדת הבחירה ימסור לחברי ועדת הבחירה את חוות הדעת על המועמד שנתקבלו לפי פסקה (2); (6) לא יובא מועמד לפני ועדת הבחירה אלא לאחר שעבר בדיקת כושר גופני כנדרש לגבי מועמדים לשירות סדיר בצה"ל, ולאחר שהראה כי הוא עומד בשאר התנאים לקבלה לשירות כאמור. 10. בדיקת רישומים פליליים ומשמעתיים לא יובא ענינו של מועמד לפני ועדת הבחירה אלא לאחר שהמרכז קיבל לגביו מידע מעודכן מן המשטרה, משירות הבטחון הכללי ומן הגורם המתאים בצבא, אם היו נגד המבקש הליכים משפטיים בבתי המשפט או בבתי דין, ולאחר שבדק בלשכת עורכי הדין אם היו הליכים משמעתיים של הלשכה נגדו; מידע כאמור יתייחס גם לזיכויים בדין ולתיקים תלויים ועומדים. 11. הופעת מועמד ועדת הבחירה, במליאתה, רשאית לבקש הופעתו לפניה של כל מועמד. 12. מבחנים התכונות העיקריות הנבדקות והנשקלות לגבי מועמד, ואשר לגביהן מתבקשת גם תגובת מחווי הדעת לפי סעיף 9(2) הן אלה: (1) ידע ומיומנות בתחום המשפט כולל בקיאות משפטית, רב-גוניות בתחומי המשפט השונים, תפיסה משפטית, יסודיות בהכנת החומר המשפטי; (2) כושר הבעה וניסוח בכתב ובעל-פה; (3) יעילות וכושר ביצוע, לרבות כושר ארגון וניהול, סדר בעבודה, דייקנות, כולל עמידה בלוח זמנים, חריצות, גישה עניינית ותכליתית לעבודה, יעילות והספק בעבודה; (4) סמכותיות וכושר לנהל דיון, כושר החלטה והכרעה, ישוב הדעת, הבחנה בין עיקר לבין טפל, התחשבות בכל הנתונים, והיכולת להגיע להחלטות נכונות; (5) מזג שיפוטי המתבטא, בין היתר, בסבלנות, בסובלנות, בפתיחות ואופי יציב; שקט נפשי, יכולת עמידה בלחצים, יכולת ליצירת קשר עם אנשים; גינוני משפט; (6) אינטגריטי, יושר אינטלקטואלי, הגינות כלפי הזולת, אמות מידה מוסריות, עצמאות בחשיבה ואי-תלות; (7) חוכמה ותבונה; (8) תדמית המועמד בעיני הזולת בתחום המקצועי ובחיי היומיום; (9) מוטיבציה. 13. פרסום החלטה מיד לאחר קבלת ההחלטה תפרסם ועדת הבחירה הודעה על החלטתה. 14. תקופת המתנה עד למינוי (א) פרסמה ועדת הבחירה שמו של מועמד שבחרה, כאמור בסעיף 13, לא יתבקש קיום המינוי בידי נשיא המדינה לפני שחלפה תקופה של 21 ימים מיום הבחירה (להלן - תקופת ההמתנה); טענה כנגד הבחירה יכול שתועלה בפני הועדה בתקופת ההמתנה. (ב) כל עוד לא קויים מינויו של המועמד בידי נשיא המדינה תהא לועדת הבחירה הסמכות לדון מחדש בהחלטתה; למטרה זו תכונס הועדה מחדש ביוזמת יושב ראש הועדה, נשיא בית המשפט העליון, נשיא בית הדין הצבאי לערעורים או שניים מחבריה; כל עוד לא סיימה הועדה את דיוניה אלה, לא יתבקש נשיא המדינה לקיים את המינוי. פרק ג': הארכת מינוי ומינוי לכהונת קבע 15. דיון בהארכת מינוי לקראת הפיכתו של מינוי לתקופת נסיון לפי סעיף 191 לחוק, למינוי של קבע כאמור בסעיף 192 לחוק, ולקראת כל הארכה של מינוי לכהונת שופט, תדון ועדת הבחירה בכשירויותיו של השופט הצבאי-המשפטאי ותתן דעתה ללקחים הנובעים מפעולתו השיפוטית (להלן - דיון בהארכת מינוי); הוראה זו תחול, בשינויים המחוייבים, גם על דיון בביטול מינוי במשך תקופת הנסיון. 16. מבחר פסקי-דין שלושה חודשים לפני הדיון בהארכת מינוי, יעביר מרכז ועדת הבחירה לידי נשיא בית הדין הצבאי לערעורים לקט של עשרה פסקי דין שמסר לועדה השופט הנוגע בדבר; לקט פסקי הדין האמור יועבר לעיונם של חברי ועדת הבחירה. 17. דיון בהארכה (א) בעת הדיון בהארכת המינוי שתקיים ועדת הבחירה, יחווה נשיא בית הדין הצבאי לערעורים דעתו על פסיקת השופט ויביא לידיעת חברי ועדת הבחירה את חוות הדעת של נשיא בית הדין הצבאי שבו מכהן השופט ושל אחד או יותר משופטי ערכאת הערעור שדנו בערעורים על פסקי דין של השופט וכן חוות דעת נוספות שנצטברו. (ב) ועדת הבחירה רשאית לבקש חוות דעת נוספות או לערוך בירורים נוספים, בין במליאתה ובין על ידי ועדת המשנה או על ידי המרכז. (ג) ועדת הבחירה רשאית להחליט על שמיעתו של השופט בין בעצמה ובין על ידי ועדת המשנה מטעמה. 18. החלטת הועדה (א) עם תום דיוניה תחליט ועדת הבחירה אם לבטל מינוי, להופכו לכהונת קבע או להאריכו, הכל לפי הענין. (ב) נשיא בית הדין הצבאי לערעורים יודיע את החלטת הועדה לשופט. פרק ד': פרוטוקול, סודיות הדיונים ופרסום ברשומות 19. פרוטוקול דיוני ועדת הבחירה בכל ישיבה של ועדת הבחירה ייערך פרוטוקול שבו ירשמו שמות המועמדים שענינם נדון, תוצאות ההצבעה לגביהם והחלטות הועדה. 20. פרסום ברשומות הודעה על מינוי לכהונת שופט, על הארכת כהונה ועל מינוי לכהונת קבע תפורסם ברשומות. 21. סודיות דיוניה של ועדת הבחירה ושל ועדותיה ותכנם של הבקשות, השאלונים, המסמכים וחוות הדעת שנתקבלו בהליכים המפורטים בכללים אלה, הם סודיים ולא יימסרו לאיש פרטים עליהם זולת החלטת הועדה בדבר מינויו של פלוני. 1 י"פ תשנ"ד, 4110.כלליםשופטיםהוועדה לבחירת שופטיםצבא