כללים חשבונאיים לחישוב נזילות חובה ונזילות בפועל של תאגידים בנקאיים

כללים חשבונאיים לחישוב נזילות חובה ונזילות בפועל של תאגידים בנקאיים בתוקף סמכותי לפי סעיף 22א להוראות בנק ישראל (נכסים נזילים), תשל"א-1971 (להלן - הוראות הנזילות), אני קובע בזה כללים חשבונאיים לחישוב היחסים בין נכסים והתחייבויות לפי סעיף 18א להוראות הנזילות, כלהלן: 1. חישוב הנכסים וההתחייבויות בחישוב סכום הנכסים וההתחייבויות במטבע חוץ ייכללו, בין היתר, אלה: (א) קיבולים שעשה תאגיד בנקאי והתחייבויות של לקוחות בשל קיבולים כאמור; אולם לא ייכללו היתרות בחשבונות מקבילים בשל אשראי תעודות, ערבויות והתחייבויות אחרות על חשבון לקוחות; (ב) ההפרש בין יתרות של עיסקות שנקשרו לרכישת מטבע חוץ כנגד מטבע חוץ אחר, או כנגד מטבע ישראלי, שתוקפן בעתיד, לבין יתרות של עיסקות כאמור למכירת מטבע חוץ; (ג) הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים במטבע חוץ, לרבות הפרשות לריבית שנצברה עליהם; חישוב ההפרשות ייעשה על-פי כללים חשבונאיים מקובלים; על אף האמור בפסקה זו, לא תיחשב הפרשה כאמור כהתחייבות אם המפקח על הבנקים או מי שהסמיך לכך, הודיע שהוא סבור כי על-פי קריטריונים מקובלים אין צורך בהפרשה; (ד) הפרשות כלליות לחובות מסופקים במטבע חוץ; הפרשות אלו תחושבנה כחלק מסך כל ההפרשה הכללית לחובות מסופקים, לפי היחס של מרכיב האשראי במטבע חוץ בסך כל האשראי המהווה בסיס לחישוב ההפרשה הכללית; חישוב ההפרשה הכללית במטבע חוץ ייעשה לסוף כל רבעון וההפרשה המעודכנת תיכלל החל בחודש שלאחר סוף אותו רבעון עד לסוף החודש שלאחר הרבעון הבא; (ה) יתרות של הכנסות לקבל והוצאות לשלם; חישוב ההצטברות של הכנסות ושל הוצאות ייעשה ליום האחרון של כל חודש ואותן יתרות ייכללו החל ביום האחד עשר בחודש הבא עד היום העשרה בחודש שלאחריו, בניכוי סכומים אלה: 1) מהאחד עד העשרה בחודש - הכנסות שנתקבלו והוצאות ששולמו מתחילת החודש הקודם ועד ליום החישוב; (2) מהיום האחד עשר בחודש ועד סוף החודש - הכנסות שנתקבלו והוצאות ששולמו מתחילת אותו החודש עד יום החישוב; (ו) יתרות של חשבונות הקשר בין מרכז התאגיד הבנקאי בישראל לבין משרדיו מחוץ לישראל; לחשבון זה ייזקפו התוצאות העסקיות של כל משרד מחוץ לישראל לסוף כל חודש, לא יאוחר מהיום האחרון בחודש שלאחריו; (ז) יתרות של השקעות בניירות ערך הנקובים במטבע חוץ - (1) כאשר השקעות מוצגות בדו"חות הכספיים על בסיס השווי המאזני, ייכלל גם חלקו של התאגיד הבנקאי בעודף השווי המאזני על העלות לסוף כל רבעון וזאת החל בחודש שלאחר סוף אותו רבעון עד סוף החודש שלאחר הרבעון הבא; (2) השעות אחרות בניירות ערך הנקובים במטבע חוץ ייכללו לפי עלותם במטבע חוץ. 2. שער חליפין יתרות של נכסים והתחייבויות הנקובים במטבע חוץ יתורגמו למטבע ישראלי לפי השער היציג שפרסם בנק ישראל ביום החישוב; לא פורסם שער כאמור, יתורגמו היתרות לפי השער היציג שפרסם בנק ישראל לאחרונה לפני יום החישוב. 3. תחילה תחילת כללים אלה ביום ח' בתשרי התשנ"א (27 בספטמבר 1990). 4. ביטול הכללים החשבונאיים מיום ב' בשבט התשמ"ו (12 בינואר 1986) - בטלים. 1 י"פ תשנ"א, 2.כלליםנזקי מיםבנקנזילהגידים