כללים למתן סיוע מקרן הכנסת לנזקקים ליחידים ולמשפחות

כללים למתן סיוע מקרן הכנסת לנזקקים (ליחידים ולמשפחות) 1. קרן הכנסת לנזקקים (סיוע ליחידים ולמשפחות) 1.1 יושב ראש הכנסת יקבע אחת לשנה, במסגרת קרן הכנסת לנזקקים, סכום לסיוע ליחידים נזקקים ולמשפחות נזקקות, הסכום האמור; הסכום האמור יוחזק בקרן נפרדת שתיקרא "קרן הכנסת לנזקקים (סיוע ליחידים - חברה)". 1.2 מטרת הקרן לנזקקים (סיוע ליחידים ולמשפחות) (להלן - הקרן ליחידים) היא להעניק סיוע חד-פעמי ליחיד או למשפחה; במקרים חריגים יכול שהסיוע יוענק יותר מפעם אחת. 1.3 נותרה יתרה בסוף השנה - תועבר היתרה לשנה שלאחריה. ועדת הקרן ליחידים (להלן - הוועדה) תקבע את מתן הסיוע מהקרן ליחידים, ליחיד או למשפחה נזקקים, בהתאם לכללים שלהלן. הרכב הוועדה הוועדה תהיה בת אחד עשר חברים, ואלה הם: 2.1 נציג ציבור, שהוא שופט בדימוס, שימנה יושב ראש הכנסת והוא יהיה היושב ראש. 2.2 נציג משרד הרווחה, שימנה יושב ראש הכנסת לפי המלצת שר הרווחה. 2.3 נציג ציבור שאינו עובד הכנסת ואינו עובד המדינה, שימנה יושב ראש הכנסת. 2.4 8 עובדי הכנסת שהם: (1) נציג יושב ראש הכנסת, שימנה יושב ראש הכנסת מבין עובדי לשכת היושב ראש; (2) יועץ משפטי בלשכת היועץ המשפטי לכנסת, שימנה היועץ המשפטי לכנסת (להלן - היועץ המשפטי לוועדה) או נציג שמינה לענין זה היועץ המשפטי לוועדה; (3) חשב הכנסת או נציג שמינה לענין זה חשב הכנסת; (4) מנהל ועדה הכלכלה; (5) מנהל ועדת העליה הקליטה והתפוצות; (6) מנהל הוועדה לפניות הציבור; (7) רכז מידע מספריית הכנסת, שימנה יושב ראש הכנסת; (8) מנהל הקרן ליחידים שימנה יושב ראש הכנסת. 3. העקרונות שלפיהם תפעל הקרן ליחידים 3.1 הקרן ליחידים תעניק סיוע לנזקקים לפי החלטת הוועדה בהתאם לכללים אלה. 3.2 בקשה למתן סיוע יכול שתוגש רק בידי יחיד או משפחה, ובהתאם להוראות סעיף 4. 3.3 ההקצבות לסיוע יינתנו אך ורק ליחידים או למשפחות, על פי בקשה לסיוע ברכישת מוצר או שירות כמפורט בפסקאות 3.10 ו-3.11; לא תינתן הקצבה מקרן זו לעמותות, למוסדות או לתאגידים אחרים. 3.4 כל סיוע לפי כללים אלה יינתן באופן שוויוני ולפי שיקולים עניניים בלבד. 3.5 חברי הוועדה יהיו כפופים ל"כללים למניעת ניגוד ענינים של חברי הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה", בשינויים המחויבים לפי הענין. 3.6 ההקצבה לסיוע לא תעלה על 1,500 שקלים חדשים לאדם או למשפחת המבקש, ואולם הוועדה רשאית במקרים חריגים לקבוע כי הסכום שיוקצב יהיה גבוה מזה, ובלבד שלא יעלה על 3,000 שקלים חדשים לאדם או למשפחה (להלן - הסכום המרבי); הקצבה לסיוע תינתן במהלך חייו של אדם, רק פעם אחת, למעט במקרים חריגים ובנסיבות מיוחדות, ומנימוקים שיפורטו בהחלטת הוועדה. 3.7 יושב ראש הכנסת רשאי לשנות את סכומי ההקצבות, המפורטים בפסקה 3.6, בהתייעצות עם הוועדה; הודעה על שינוי סכומי ההקצבות תפורסם ברשומות. 3.8 הקצבה לסיוע לא תועבר ישירות למבקש, אלא לספק המוצר או נותן השירות, למעט במקרים חריגים ומנימוקים שיפורטו. 3.9 לענין בקשה שהסכום הנקוב בה עולה על הסכום המרבי, לא תינתן הקצבה לסיוע, אלא לאחר שהוועדה שוכנעה כי קיימים מקורות מימון אחרים למימוש מטרת הבקשה. 3.10 הקצבות לסיוע יינתנו בעבור: (1) רכישת ציוד בסיסי לבית לרבות מקרר, דוד לחימום מים, תנור, מכונת כביסה וריהוט בסיסי; (2) רכישת ביגוד והנעלה; (3) קבלת טיפולים רפואיים, לרבות טיפולי שיניים; (4) רכישת עזרים רפואיים, לרבות משקפיים, מכשירי שמיעה ומזגן הדרוש למבקש מטעמי בריאות; (5) רכישת ציוד לאנשים עם מוגבלות; (6) רכישת עזרי לימוד; (7) הכשרה מקצועית; הוועדה רשאית, בכפוף להוראת פסקה 3.11 ומנימוקים שתפרט, לקבוע הקצבה לסיוע בעבור מוצר או שירות אף שלא פורט בפסקה זו. 3.11 הקרן ליחידים לא תסייע באחד מאלה, למעט במקרים חריגים שעליהם תחליט הוועדה ומנימוקים שיפורטו: (1) כיסוי חובות; (2) שכר דירה; (3) טיפולי פוריות; (4) רכישת מחשב; (5) מימון השכלה גבוהה; (6) מימון שוטף של מחיה, תרופות, מזון או הוצאות שוטפות בבית; (7) החזר הוצאות על תשלומים שכבר שולמו. 4. דרכי הגשת הבקשה 4.1 בקשה לקבלת סיוע מהקרן ליחידים תוגש על גבי טופס בקשה לקבלת סיוע (להלן - טופס הבקשה). טופס הבקשה יפורסם באתר האינטרנט של הכנסת - , וניתן יהיה לקבלו בדואר או בפקס, המבקש לקבל את טופס הבקשה באמצעות דואר או פקס כאמור, יפנה לפקס שמספרו 02-6753411, לטלפון שמספרו 02-6753422 או לפי המען שלהלן. טופס הבקשה המלא בצירוף המסמכים כאמור להלן, יישלח לפי המען: מנהל קרן הכנסת לנזקקים (סיוע ליחידים ומשפחות), הכנסת, ירושלים 91950. 4.2 בבקשה יפורטו המוצרים או השירותים המבוקשים ומטרתם ויצורפו לה כל אלה: (1) דוח מפורט של עובד סוציאלי בנוגע למבקש, החתום על ידי העובד הסוציאלי, התומך בבקשה; (2) העתק צילומי של תעודת הזהות של המבקש, כולל הספח; (3) הצעות מחיר למוצר או לשירות המבוקש, מאת ספק שהוא עוסק מורשה, שתכלול את פרטי הספק: שם הספק, כתובתו, מספר הטלפון ומספר העוסק המורשה; (4) אישור על הכנסות, לרבות תלושי שכר או אישור על תשלום גמלה; (5) אישור מהמוסד לביטוח לאומי על גמלאות, לרבות קצבת זקנה, קצבת שאירים, קצבת ילד נכה או קצבת נכות; (6) אישורים רפואיים אם הבקשה מבוססת על מצב רפואי. לפי הצורך ולפי בקשת הוועדה, יצורפו לבקשה מסמכים נוספים, לרבות טופס ויתור על סודיות או הצעות מחיר נוספות. 4.3 המבקש יצהיר כי כל הפרטים שנמסרו על ידו בבקשה הם נכונים ומלאים, ויתחייב להשיב את מלוא הסכום שקיבל מהקרן ליחידים, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק אם יתברר לוועדה כי כספי הסיוע לא שימשו בפועל למטרה שציין בבקשה. 4.4 העובד הסוציאלי והמבקש יחתמו על התחייבות - (1) להעברת אישור על ידי העובד הסוציאלי למנהל הקרן ליחידים על קבלת ההמחאה מאת הקרן ליחידים, מיד עם קבלתה, חתום על ידי המבקש ועל ידי העובד הסוציאלי; (2) להעברת דיווח בצירוף קבלות, על מימוש ההקצבה בהתאם למטרתה; ההתחייבות תהא להעברת דוח ביצוע, על ידי העובד הסוציאלי, בחתימת המבקש והעובד הסוציאלי, מיד לאחר השימוש בכספי הסיוע, ולא יאוחר מחלוף 6 חודשים מיום קבלת הסיוע; במקרה של טיפולים ממושכים לרבות טיפולי שיניים, יעביר העובד הסוציאלי דוח על התקדמות הטיפול. 5. תפקידי הוועדה תפקידי הוועדה הם כמפורט להלן: 5.1 לבחון, לגבי כל בקשה, אם המבקש הוא נזקק על בסיס בקשתו והמסמכים שצורפו לה כאמור בסעיף 4.2. 5.2 להחליט על מתן הקצבות לסיוע לנזקקים ולקבוע את היקף הסיוע שיינתן לענין כל בקשה, בהתאם לנסיבותיה ובכפוף לכללים אלה, ורשאית הוועדה להתנות את קבלת הבקשה בתנאים וכן להחליט על מתן סיוע למבקש מעבר לסכום המבוקש על ידו, עד לסכום המרבי, אם מצאה לנכון לעשות כן, לאחר ששמעה את חוות דעתו של העובד הסוציאלי שאישר את הבקשה, ומנימוקים שיפורטו. 6. נוהלי עבודת הוועדה 6.1 מנהל הקרן ליחידים אחראי על קליטת הבקשות לסיוע, ריכוזן, בדיקת הבקשות והמסמכים שצורפו לבקשות ועל הכנת הבקשות לדיון בוועדה. 6.2 לא תובא בקשה לסיוע לדיון בוועדה, אלא אם כן מולא טופס הבקשה כנדרש, וצורפו לבקשה דוח של עובד סוציאלי בכתב ומסמכים כמפורט בסעיף 4.2. 6.3 להסרת כל ספק, הוועדה רשאית לדון בבקשה לסיוע של עובד הכנסת, בכפוף לכללים אלה, ולהחליט בבקשה אם נתקיימו בה כל התנאים שנקבעו בכללים אלה. 6.4 העובד הסוציאלי ישמש כאיש הקשר של המבקש לקרן ליחידים, למעט מקרים חריגים. 6.5 הוועדה תתכנס, פעם בחודש, לפחות, למעט בתקופות הפגרה של הכנסת. 6.6 מנין חוקי של חברי הוועדה לדיונים בבקשות ולקבלת החלטות יהיה 5 חברים וביניהם היועץ המשפטי לוועדה או נציגו. 6.7 החלטות הוועדה יתקבלו ברוב דעות המשתתפים בישיבה. 6.8 הוועדה תנהל פרוטוקול של ישיבותיה. 6.9 חשב הכנסת יודיע לוועדה, לקראת כל ישיבה, מה הוא הסכום שנותר לחלוקה מתוך כספי הקרן ליחידים. 6.10 מנהל הקרן ליחידים יעביר את החלטות הוועדה למזכיר הכנסת ולחשב הכנסת לצורך ביצוען. 6.11 הוועדה תודיע על החלטתה למבקש ולעובד הסוציאלי בכתב. 7. ניהול כספי הקרן 7.1 כספי "קרן הכנסת לנזקקים (סיוע ליחידים - חברה)" ינוהלו בהתאם להוראות סעיף 1. 7.2 הקצבה לסיוע שאושרה תבוצע בדרך של תשלום בהמחאה, בחתימת מזכיר הכנסת וחשב הכנסת, ובהיעדר אחד מהם - בחתימת יושב ראש הכנסת, או שתבוצע בדרך אחרת שתקבע הוועדה בתיאום עם חשב הכנסת ומזכיר הכנסת. 1 י"פ תשס"ו, 340. כלליםכנסת ישראל