נהלי בדיקה של טיוטות תשקיפים של חברות ושותפויות

נהלי בדיקה של טיוטות תשקיפים של חברות ושותפויות בתוקף סמכותה לפי סעיף 20א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, (להלן - החוק), באישור שר האוצר ולאחר הודעה לועדת הכספים של הכנסת, קובעת רשות ניירות ערך (להלן - הרשות) נהלים אלה לבדיקת טיוטות תשקיפים של חברות ושל שותפויות: 1. נוהל לבדיקה מלאה (א) הרשות תבחן את טיוטת התשקיף במלואה ובמידת הצורך תרכוש מן המציע הסברים, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים שהובאו בטיוטת התשקיף, לרבות דברים נוספים בהתאם להוראות סעיף 20(א) לחוק, וכל דבר אחר שייראה לה טעון הבהרה. (ב) נוהל בדיקה זה מיועד לטיוטת תשקיף שלא נתקיימו בה התנאים הנדרשים על פי הנוהל לבדיקה מקוצרת או על פי הנוהל לבדיקה חלקית. 2. נוהל לבדיקה מקוצרת (א) הרשות תבחן קיומן של הדרישות המנויות בסעיפים 8 ו-9 להודעה בדבר סדרי טיפול בבקשות להתיר פרסומם של תשקיפי חברות ושותפויות (להלן - ההודעה) בלבד. (ב) נוהל בדיקה זה מיועד לטיוטת תשקיף שמתקיימים בה תנאים אלה: (1) היא נחתמה גם ביד חתם כמשמעותו בתקנות ניירות ערך (חיתום), התשנ"ג-1993 (להלן - חתם); (2) (א) עסקיו העיקריים של המנפיק, לרבות העסקים העיקריים של חברות בנות ושל חברות קשורות שלו, אם הם מהותיים למנפיק, וכן העניינים המהותיים האחרים המתוארים בתשקיף, דומים לעסקים ולעניינים כאמור שתוארו בתשקיפים שפורסמו לאחר בדיקה מלאה; או (ב) בשלוש השנים שקדמו להגשת הטיוטה פורסם תשקיף שבו הוצעו ניירות ערך של המנפיק, והמנפיק, לרבות חברות בנות וחברות קשורות שלו, לא שינו את עסקיהם העיקריים מאז ולא חל שינוי מהותי אחר בהשוואה לתשקיף האחרון שפורסם. 3. נוהל לבדיקה חלקית א) הרשות תבחן ענין או עניינים מסויימים בטיוטת התשקיף ובמידת הצורך תדרוש מן המציע הסברים, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים שהובאו בטיוטת התשקיף, לרבות דברים נוספים בהתאם להוראות סעיף 20(א) לחוק, וכל דבר אחר שייראה לה טעון הבהרה. (ב) נוהל בדיקה זה מיועד לטיוטת תשקיף שמתקיימים בה תנאים אלה: (1) היא נחתמה גם ביד חתם; (2) במנפיק מתקיימים התנאים האמורים בסעיף 2(ב)(2)(א) או (ב), למעט בנוגע לענין או עניינים מסויימים, או שהתשקיף כולל ענין מהותי אשר מצדיק בחינה של הרשות. 4. הוראות נוספות (א) הרשות רשאית להחליט כי יינקט נוהל בדיקה מסויים ביחס לטיוטת תשקיף, אף שמתקיימים בה התנאים הנדרשים לבחינה בנוהל בדיקה אחר, אם ראתה כי נסיבות הענין מצדיקות זאת. (ב) לצורך קביעת נוהל הבדיקה שיינקט, רשאית הרשות לראות טיוטה אחרונה של תשקיף אשר נבחנה בדיקה מלאה בעבר ואשר לגביה ניתנו הערות הרשות, כתשקיף שפורסם, אף אם התשקיף לא פורסם. 5. הוראות מעבר מציע שהגיש לרשות בקשה להתיר פרסום תשקיף לפני פרסום הודעה זו (להלן - מועד ההגשה המקורי), רשאי להגיש לה טיוטה מתוקנת בהתאם להודעה זו; סדרי הטיפול בבקשתו יהיו בהתאם למועד ההגשה המקורי, זולת אם יתאם עם הרשות מועד מאוחר ממנו. 1 י"פ תשנ"ד, 2881. מסמכיםנהליםתשקיף