נוהל אתיקה לחברי הכנסת קובלנות

נוהל אתיקה לחברי הכנסת (קובלנות) מתפרסם בזה נוהל אתיקה לחברי הכנסת (קובלנות) שקיבלה ועדת האתיקה ביום ט"ז באדר א' התשמ"ו (25 בפברואר 1986). בהתאם לסעיף 22 לכללי האתיקה לחברי הכנסת, קובעת ועדת האתיקה לאמור: פרק א': הליכי הטיפול בקובלנה נגד חבר הכנסת 1. הרשות להגיש קובלנה כל אדם רשאי להגיש לוועדת האתיקה של הכנסת (להלן - ועדת האתיקה) קובלנה נגד חבר הכנסת בשל הפרת כלל אתיקה של חברי הכנסת או אי קיומו. 2. תוכן קובלנה (א) קובלנה תהיה בכתב ויצוינו בה שם הקובל, תיאורו, מקום מגוריו, מענו להמצאת מסמכים ופירוט העובדות הנטענות; הקובלנה תיחתם בחתימת ידו של הקובל. (ב) הראיות שעליהן סומכת הקובלנה יתוארו בה או יצורפו אליה. 3. רישום ואישור קבלת קובלנות מזכירות ועדת האתיקה תרשום קובלנה שהוגשה בפנקס הקובלנות ותאשר לקובל, בכתב, את דבר קבלת הקובלנה. 4. יעוץ משפטי יושב-ראש ועדת האתיקה יעביר כל קובלנה לחוות דעת היועץ המשפטי של ועדת האתיקה. 5. אימות פרטים יושב-ראש ועדת האתיקה וכן הוועדה, רשאים לדרוש מהקובל - (1) פרטים נוספים; (2) תצהיר לאימות פרטי הקובלנה. 5א. המצאת העתק קובלנה לנקבל (תיקון: תש"ס) יושב ראש ועדת האתיקה, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לועדה, רשאי להמציא העתק מהקובלנה לחבר הכנסת הנקבל בצירוף כל המסמכים הנוגעים לענין, וליתן לו הזדמנות להשיב בכתב על הקובלנה, זמן סביר לפני מועד כינוס הועדה לדיון בקובלנה; החליט יושב ראש הועדה להביא את הקובלנה בפני ועדת האתיקה, ולא דחתה הועדה את הקובלנה על הסף, תמציא הועדה העתק הקובלנה לנקבל, ותפעל כאמור לעיל. 6 . דחיית קובלנה על הסף (תיקון: תש"ס) (א) סבר יושב ראש ועדת האתיקה, לאחר התייעצות כאמור בסעיף 5א, כי יש מקום להציע לועדה לדחות את הקובלנה על הסף, יביא את הקובלנה לדיון בועדת האתיקה. (ב) ועדת האתיקה רשאית לדחות קובלנה על הסף אם לדעתה נתקיים אחד מאלה: (1) אין לקובלנה בסיס סביר בעובדות או בראיות; (2) הקובלנה קנטרנית או טרדנית על פניה; (3) אין בבירור הקובלנה עניין לציבור. 7. (בוטל) (תיקון: תש"ס) 8. חזרה מקובלנה חזר קובל מקובלנתו רשאית הוועדה להמשיך ולדון בקובלנה אם לדעתה יש לכאורה פגיעה בכללי האתיקה ועניין לציבור המצדיק המשך הבירור. 9. תיק הקובלנה עותק מן הקובלנה וכן מסמכים נוספים שהוגשו והתקבלו בנושא הקובלנה יצורפו לפרוטוקול המתנהל בישיבת הוועדה שבה מתקיים הדיון בקובלנה ויהוו חלק מתיק הקובלנה. פרק ב': הדיון בקובלנה 10. מועד הדיון בקובלנה ועדת האתיקה תדון בקובלנה תוך 30 ימים מיום הגשתה, במועד שקבע יושב-ראש הוועדה; יושב-ראש הוועדה רשאי לקבוע מועד מאוחר יותר לכך אם לדעתו קיימות נסיבות המצדיקות זאת. 11. רציפות הדיון החל הדיון בקובלנה, תקיים ועדת האתיקה את הדיון בה ככל האפשר ברציפות. 12. מניין נוכחות בדיון ובהצבעות (א) הוועדה תדון בקובלנה רק אם נכחו בדיון שלושה מחברי הוועדה לפחות. (ב) נבצר מחבר הוועדה להשתתף בדיון, או שאין הוא יכול להשתתף בו מאחר שהקובלנה שבה דנים מכוונת נגדו, יפנה יושב-ראש הוועדה ליושב-ראש הכנסת בבקשה למנות חבר אחר שיצטרף לוועדה לצורך הדיון בקובלנה. (ג) בכל החלטה בנוגע לקובלנה, תכריע הוועדה ברוב קולות של כל חבריה. (ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), החלטה כי חבר הכנסת הפר או לא קיים את כללי האתיקה והחלטה להטיל על חבר הכנסת אמצעי כאמור בסעיף 20 לכללי האתיקה, תתקבל רק אם התקיים אחד מאלה: (1) ההחלטה התקבלה ברוב קולות חברי ועדת האתיקה, ובלבד שבעת ההצבעה נכחו כל חברי הוועדה; (2) בישיבה אחת של ועדת האתיקה שבה השתתפו שלושה מחברי הוועדה בלבד ובישיבה נוספת שבה השתתפו שלושה מחברי הוועדה ובהם החבר שלא השתתף בישיבה הראשונה, הצביעו כולם בעד ההחלטה. (3) בשלוש ישיבות של ועדת האתיקה השתתפו אותם שלושה מחברי הוועדה, ובשלושתן הצביעו כולם בעד ההחלטה, ובלבד שלפני הישיבה השלישית ניתנה לחבר הוועדה שנעדר משתי הישיבות הראשונות הודעה על תוצאות ההצבעה בהן ועל כוונה להעמיד את ההחלטה להצבעה סופית בישיבה השלישית. 13. הזמנת הקובל (א) הוועדה רשאית, על פי הצעת חבר הוועדה או על פי בקשת הנקבל, להזמין את הקובל לדיון בקובלנה ולבקשו להשיב על שאלות בעל-פה או בכתב או להציג ראיות. (ב) קובל אשר סירב, ללא הצדקה מספקת, להופיע או למלא אחר הוראות הוועדה, רשאית הוועדה להפסיק את הדיון בקובלנתו, למחוק את הקובלנה או לדחותה. 14. הזמנת עובד המדינה הוועדה רשאית להזמין עובד המדינה באמצעות השר הממונה עליו. 15. המצאת הזמנה לדיון (תיקון: תשס"ב) (א) הוועדה תזמן את חבר הכנסת הנקבל להופיע לפניה ולהשמיע את תגובתו על הקובלנה; הודעה בדבר ההזמנה לדיון תימסר לחבר הכנסת לא יאוחר משבועיים לפני מועד הישיבה. (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאית הועדה, בנסיבות מיוחדות שיירשמו, למסור לחבר הכנסת הנקבל את ההודעה בדבר ההזמנה לדיון בתוך תקופה קצרה מזו שבסעיף קטן (א), ובלבד שההודעה תימסר לא יאוחר מ-24 שעות לפני מועד הישיבה. 16. זכות השמיעה (תיקון: תשס"א) לא תתקבל החלטה בקובלנה, אלא לאחר שניתנה לחבר הכנסת הנקבל הזדמנות נאותה להופיע בפני הוועדה ולסתור את הקובלנה וכן להמציא לוועדה את כל המסמכים הדרושים להגנתו; אולם רשאית הוועדה להכריע בדבר הקובלנה, אם הומצאה לחבר הכנסת הזמנה לדיון והוא סירב להופיע בפני הוועדה בלי שנתן לכך צידוק סביר וכן רשאית הועדה שלא להזמין את חבר הכנסת הנקבל, אם הגיעה למסקנה שמן הראוי לדחות את הקובלנה. 17. סדרי דין וגביית ראיות בכל עניין שאין לגביו הוראה מפורשת בנוהל זה תנהג ועדת האתיקה בדרך שנראית לה צודקת ויעילה. פרק ג': החלטת הוועדה 18. תוכן ההחלטה בתום הדיון בקובלנה, תתן ועדת האתיקה את החלטתה; הוועדה תפרט בהחלטתה את ממצאיה העובדתיים ואם מצאה שחבר הכנסת הפר או לא קיים כלל אתיקה, תציין את הכלל שהופר או לא קוים וכן את האמצעי שהוטל עליו. 1 י"פ תש"ן, 576; תש"ס, 4326; תשס"א, 89; תשס"ב, 822.נהליםחברי כנסתאתיקהקובלנהכנסת ישראל