נוהל הדיון בערר

נוהל הדיון בערר 1. הזכות להגיש ערר (א) על צו מניעה של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת שניתן לפי סעיף 17ב(א) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959, ניתן לערור בפני המליאה של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת (להלן - הועדה המרכזית). (ב) הגשת הערר אין בה כדי לעכב את תחולתו של צו המניעה ואת ביצועו, כל עוד לא החליטה הועדה המרכזית אחרת. 2. דרך עריכת הערר (א) ערר יוגש בכתב למזכירות הועדה המרכזית בכנסת. (ב) כתב-הערר יפרט בראשו את שמות העוררים ואת שמות המשיבים וישא את הכותרת "כתב ערר"; לאחר מכן יפורטו נימוקי הערר בדרך בה מפורטים נימוקים בהודעת ערעור המוגשת לבית משפט; הערר ייחתם ביד מי שמגישו או ביד בא-כוחו. (ג) הערר יוגש במספר עותקים כמספר חברי הועדה המרכזית בתוספת עותקים כמספר המשיבים. 3. קביעת מועד הערר (א) עם הגשתם יימסרו כתבי הערר על ידי מזכירות הועדה המרכזית למשיבים ולחברי הועדה המרכזית, ויושב ראש הועדה יקבע את המועד לדיון בערר. (ב) מזכירות הועדה רשאית לבקש מן העוררים כי יבצעו את מסירת כתב הערר למשיבים. (ג) לא היה סיפק לשגר את כתב הערר, לפני מועד הדיון, לכל חברי הועדה יודע לחברי הועדה כי כתב הערר שמור עבורם במשרדי הועדה וכי הם מתבקשים לעיין בחומר במשרדי הועדה. 4. הדיון בערר (א) הדיון בערר ייפתח בשמיעת טענות העורר; לאחר מכן יישמע המשיב. העורר יהיה רשאי להשיב לטענות שהעלה המשיב בדברי תגובתו. עם תום טענות בעלי הדין יעזבו הללו את מקום כינוס הועדה המרכזית וחברי הועדה יקיימו דיון בטענות שהושמעו בפניהם. (ב) עם תום הדיון תחליט הועדה המרכזית, על יסוד הצבעת חבריה, אם לקבל את הערר או לדחותו. 5. תחילה תחילתו של נוהל זה ביום י"ד בכסלו התשמ"ד (20 בנובמבר 1983). 1 י"פ תשמ"ד, 1182. דיוןנהליםערר