נוהל הצבת קופות צדקה במקומות קדושים ליהודים, מטרות הצדקה שלשמן יוצבו וחלוקתה

נוהל הצבת קופות צדקה במקומות קדושים ליהודים, מטרות הצדקה שלשמן יוצבו וחלוקתה בהתאם להוראות תקנה 2(א)(7) לתקנות השמירה על מקומות קדושים ליהודים, התשמ"א-1981 (לאחר התייעצות עם הרבנים הראשיים לישראל, אני קובע כדלקמן: קופות צדקה לנזקקים וצדקה לבדק הבית יוצבו במקומות הקדושים ליהודים לפי הוראות הממונה על המקומות הקדושים (להלן - הממונה) בלבד. הצבת קופות הצדקה כאמור ואבטחתן ייעשו בידי המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים (להלן - המרכז), וברחבת הכותל המערבי בידי הקרן למורשת הכותל המערבי (להלן - הקרן). בכל מקום קדוש, למעט בכותל המערבי, יוצבו קופות, כשצמוד להן, ייקבע שלט בולט לעין שבו ייכתב: "לצדקה ולבדק הבית בכל המקומות הקדושים". בכותל המערבי יוצבו, כמה קופות צדקה, על מחצית הקופות, בצמוד להן, ייקבעו שלטים, שבהם ייכתב "בדק רחבת הכותל המערבי". מיקום הקופות בכל מקום קדוש ייקבע בידי הממונה, בהתייעצות עם המרכז או עם הקרן, לפי הענין. משרד התיירות אחראי לאיסוף הכספים מקופות הצדקה ולהפקדתם בחשבון המיועד לכך; איסוף הכספים מקופות הצדקה במקומות הקדושים ייעשה בידי המרכז, וברחבת הכותל המערבי בידי הקרן, על פי נוהל שהם יציעו ושיאושר בידי חשב משרד התיירות; הכספים יופקדו לזכות חשבון משרד התיירות. הכספים שייאספו מקופות הצדקה בכל המקומות הקדושים, למעט הכותל המערבי, יחולקו ביחס של שני שלישים מהסכום הנאסף לצדקה לצורכי בדק הבית ושליש מהסכום הנאסף לצדקה לנזקקים; למרכז תימסר הודעה בדבר הסכום שנאסף לטובת בדק הבית. השימוש בכספי הצדקה המיועדים לצורכי בדק הבית יהיה לפיתוח המקומות הקדושים ולא לתחזוקה שוטפת; ההקצאה לפיתוח תיעשה לפי קביעת הממונה, לאחר התייעצות עם המרכז. הכספים שייאספו מקופות "בדק רחבת הכותל המערבי" בכותל המערבי, ישמשו לפיתוח בכותל המערבי וברחבתו בלבד ולא לתחזוקה שוטפת; ההקצאה לפיתוח תיעשה לפי קביעת הממונה, לאחר התייעצות עם הקרן. הכספים המיועדים לצדקה לנזקקים יחולקו בידי ועדה שאלה חבריה: (1) הממונה על המקומות הקדושים - יושב ראש; 2) נציג המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים - חבר; (3) נציג הקרן למורשת הכותל המערבי - חבר; (4) נציג הרב הראשי לישראל - חבר; (5) נציג הראשון לציון הרב הראשי לישראל - חבר; (6) היועץ המשפטי למשרד התיירות - חבר. 10. (א) הכספים שייאספו במהלך שנת לוח שתחילתה בא' בתשרי, מקופות שייעודן צדקה, יחולקו למוסדות ציבור הפועלים בתחומי רווחה או בריאות, ואשר נתמכו בשל פעולות אלה בידי משרד הבריאות או משרד הרווחה, בהתאם למבחני התמיכה של אותם משרדים. הועדה תקבע מראש, מדי חודש תשרי של כל שנה, את תחום או תחומי הפעילות הנתמכים כאמור, שלהם יועברו כל הכספים שייאספו במהלך אותה שנה מקופות שייעודן צדקה. עם תום השנה, במהלך חודש תשרי של השנה החדשה, יחולקו הכספים שנאספו בין מוסדות הציבור שפעלו בתחומים שנקבעו, באופן יחסי לשיעור התמיכות שהוענקו מתקציב המדינה למוסדות הציבור בשנת הכספים הקודמת, בהתאם למבחני התמיכה האמורים. למרות האמור בסעיף קטן זה, לא יינתן סיוע למוסד ציבור שאין בידו אישור ניהול תקין שהומצא לו בידי הרשם שלענין, התקף במועד חלוקת הכספים. (ב) כספים שלא יעברו למוסד ציבור עד סוף השנה, עקב אי עמידתו בתנאים לקבלתם, יצורפו לכספים שייאספו מקומות הצדקה בשנה העוקבת. 11. נוהל זה ותיקונים שייעשו בו יפורסמו בילקוט הפרסומים, באתר האינטרנט של משרד התיירות, בחוזר מנכ"ל משרד התיירות, וכמתחייב מהוראת סעיף 6 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998. 12. נוהל הצבת קופות צדקה במקומות הקדושים ליהודים, מטרות הצדקה שלשמן יוצבו וחלוקתה שפורסם - בטל. 1 י"פ תשס"ו, 1928. נהליםמקומות קדושיםיהדות