נוהל טיפול בפניות הנוגעות לבתי הדין המינהליים

נוהל טיפול בפניות הנוגעות לבתי הדין המינהליים במסגרת סמכויותיה על פי חוק בתי דין מנהליים, התשנ"ב-1992 (להלן - החוק), קובעת לעצמה המועצה לבתי דין מינהליים (להלן - המועצה) נוהל לטיפול בפניות הנוגעות לבתי דין מינהליים, כמפורט להלן: המועצה מקימה ועדת משנה, אשר תהיה אחראית לטיפול הראשוני בפניות בענין בתי הדין המינהליים (להלן - ועדת משנה); חברי ועדת המשנה יהיו מבין חברי המועצה ובהם חבר אחד לפחות שהוא עובד משרד המשפטים. ועדת המשנה תבחן את הפניה ותנהג כלהלן: (1) התייחסה הפניה לתלונה בענין בית דין שבאחריותה של הנהלת בתי המשפט, תעביר ועדת המשנה את התלונה להנהלת בתי המשפט; בתי הדין שבאחריות הנהלת בתי המשפט מפורטים בתוספת; (2) התייחסה הפניה לגוף הפסק של בית הדין המינהלי, תשלח הועדה תשובה לפונה, לפיה יש באפשרותו לערער על החלטת בית הדין המינהלי בהתאם להוראות החוק ולסדרי הדין שבו, ואין בסמכות המועצה להתערב בהחלטה לגופה; (3) הועלתה בפניה תלונה בענין תפקוד בית הדין, תועבר התלונה לתגובת ראש בית הדין המינהלי; (4) הועלתה בפניה תלונה בנוגע לחבר המכהן בבית הדין המינהלי, תועבר התלונה לתגובת חבר בית הדין; העתק ממנה יועבר לראש בית דין; לאחר קבלת תגובת חבר בית הדין תשקול ועדת המשנה אם יש מקום לקבל בענין גם את תגובת ראש בית הדין; (5) הועלתה בפניה תלונה בנוגע לראש בית הדין המינהלי, תועבר התלונה לתגובתו; (6) נחה דעתה של ועדת המשנה שהתלונה אינה מחייבת טיפול נוסף, תשיב לפונה בהתאם; (7) ראתה ועדת המשנה כי יש בתלונה חשד להתנהגות שאינה הולמת תפקיד של חבר בית דין או שמצוינת בה הרשעה של חבר בית הדין בעבירה שיש עמה קלון, תועבר התלונה לשר המשפטים כדי שישקול פניה למועצה לפי סעיף 14(ב) לחוק; (8) בכל מקרה אחר תעביר ועדת המשנה את הטיפול בנושא למועצה או לגוף מוסמך אחר על פי דין. ועדת המשנה תיידע את הפונה על העברת הטיפול בתלונה לגוף אחר. 3. (א) המועצה תפנה לכל היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה בבקשה כי יעבירו לה העתק מכל פניה הנוגעת לבתי הדין המינהליים הפועלים במסגרת סמכות משרדיהם וכן העתקים של ההתכתבויות ומסמכים הנוגעים לפניות אלה. (ב) בפנייתה האמורה תדגיש המועצה בפני היועצים המשפטיים כי אין בהעברת העתק הפניה כדי לפטור את המשרד מלטפל בה. (ג) ועדת המשנה תרכז את המעקב אחר הפניות והתכתובות אשר יגיעו ממשרדי הממשלה ואת הטיפול בהן. 4. ועדת המשנה תדווח לחברי המועצה על הפניות הנמצאות בטיפולה, כולל הפניות והתכתובות אשר הגיעו אליה ממשרדי הממשלה השונים, אחת לשלושה חודשים, לפחות. 5. ועדת המשנה תרכז בעיות עקרוניות העולות מהפניות שהיא מקבלת ותעלה אותן לדיון במועצה בליווי המלצותיה. 6. נוהל זה יופץ למזכירויות בתי הדין אשר יעמידו אותו לעיון המתדיינים בדרך שיראו לנכון. תוספת (סעיף 2(1)) רשימת בתי הדין המינהליים שבאחריות הנהלת בתי המשפט ועדת ערעור לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950; ועדות ערעור לפי סעיף 3 לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954; ועדות ערר לפי סעיף 16 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957; ועדת ערר לפי סעיף 17 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח-1957; ועדות ערעור לפי סעיף 26 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב]: ועדות ערר לפי סעיף 29 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ"ב-1962; ועדת ערר לפי סעיף 30 לחוק הגנת כינויי מקור, התשכ"ה-1965; בית הדין לעניני מים לפי סעיף 140 לחוק המים, התשי"ט-1959; בית הדין לחוזים אחידים לפי סעיף 6 לחוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982; בית הדין להגבלים עסקיים לפי סעיף 32 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988. 1 י"פ תשנ"ט, 5126.נהליםבתי דין מינהליים