נוהל עבודת הועדה למימי חופין ודיוניה

נוהל עבודת הועדה למימי חופין ודיוניה הועדה למימי חופין קובעת בזה את סדרי העבודה והדיונים שלה (להלן - הנוהל), כפי שאישרה ביום ט"ז בחשון התשנ"ו (9 בנובמבר 1995): 1. בנוהל זה - "המועצה" - המועצה הארצית לתכנון ולבניה; "הועדה" - הועדה למימי חופין לפי התוספת השניה לחוק; "היושב ראש" - יושב ראש הועדה למימי חופין; "מזכיר" - מזכיר הועדה שימונה מתוך סגל מזכירות המועצה הארצית; "החוק" - חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965. 2. מקום הישיבות ישיבות הועדה יתקיימו במשרד הפנים בירושלים או במקום אחר שייקבע. 3. הזמנות (א) הזמנות לישיבות הועדה יישלחו בידי המזכיר לכל חבר הועדה 14 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה, ואולם ליושב ראש הועדה יש סמכות להודיע על ישיבה שלא מן המנין בהתראה קצרה יותר שלא תפחת משבעה ימים, אם הנסיבות מצדיקות זאת; חבר הועדה המבקש הכללת נושא בסדר היום, חייב להודיע על כך ליושב ראש 21 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה; בכפוף לאמור בסעיף 4(ב) תהיה ההחלטה בדבר מועד הכללת הנושא בסדר היום בידי היושב ראש. (ב) להזמנה יצורף סדר היום המפרט את הנושאים שיידונו בישיבה; תשריטים, הוראות תכנית וכל חומר אחר שלא ניתן לצרפם להזמנות יופקדו אצל היושב ראש במשרד הפנים, הקריה, ירושלים, וכל חבר הועדה רשאי לעיין בהם בשעות העבודה המקובלות ועל פי תיאום מראש. 4. סדר היום (א) היושב ראש יקבע את סדר היום של ישיבות הועדה וסדר הקדימויות של הנושאים שיידונו, הכל בכפוף להוראות סעיף 260 לחוק. (ב) הועדה, ברוב חבריה, על פי פניית היושב ראש או חבר הועדה, רשאית לשנות את סדר היום, על ידי הוספת נושא, הסרת נושא או שינוי סדר הנושאים בכפוף לאמור בסעיף 260 לחוק; נושא שהוסף לסדר היום רשאי חבר הועדה שלא נוכח בישיבה לענינו, לדרוש דיון חוזר לגביו בישיבה הבאה. (ג) סעיפים שבסדר היום של ישיבה שלא הושלם הדיון בהם או שנדחה הדיון בהם לישיבה הקרובה, יועברו לתחילת סדר היום של הישיבה שלאחריה. 5. מנין חוקי המנין החוקי בישיבת הועדה הוא בהתאם להוראות סעיף 42 לחוק. 6. הזמנת אנשים שאינם חברי ועדה (א) היושב ראש רשאי להזמין לישיבה אדם שאינו חבר הועדה, המומחה לנושא שבו דנה הועדה באותה ישיבה, לשם שמיעת חוות דעתו, וכן רשאי הוא להזמין בעלי ענין או נוגעים בדבר לנושא שיידון. (ב) חבר הועדה המבקש להזמין לישיבה אדם שאינו חבר הועדה חייב לקבל את הסכמת היושב ראש לכך. (ג) המוזמן לפי סעיף זה לא ישתתף בדיוני הועדה, אולם רשאית הועדה לאשר למומחים המוזמנים, דרך קבע, לדיוני הועדה להשתתף גם בדיונים, מבלי לקחת חלק בהצבעות. (ד) לא תחליט הועדה על סירוב לאשר תכנית אלא לאחר שנתנה לנציג ועדה מקומית או יוזם של התכנית הזדמנות להישמע לפני הועדה או לפני ועדת משנה שלה; לענין סעיף זה, אישור חלקי של תכנית יראו כסירוב. 7. סדר הדיונים (א) היושב ראש יפתח וינעל את הישיבה. (ב) היושב ראש יפתח ויסכם את הדיון בכל נושא ויתן את רשות הדיבור לנוכחים לפי סדר הפונים אליו; נכלל נושא בסדר היום לפי בקשת חבר הועדה, תינתן לו הרשות לפתוח בדיון בו. (ג) היושב ראש רשאי לקצוב את זמן הדיבור לכל משתתף או מוזמן לדיון. 8. החלטות חבר הועדה המציע החלטה לגבי נושא הנדון בישיבה, ימסור את הנוסח שלה ליושב ראש; היושב ראש, בסיכומו, יקרא את נוסח ההצעות ויעמיד אותן להצבעה. 9. הצבעות (א) החלטות הועדה יתקבלו ברוב דעות החברים הנוכחים בישיבה; היו הדעות בועדה שקולות בענין הנדון, יהיה ליושב ראש קול נוסף באותו ענין אם הדעות תהיינה שוב שקולות. (ב) עמדו להצבעה יותר מהצעה אחת, יחליט היושב ראש בדבר סדר ההצבעה. (ג) ההצבעה תהיה בהרמת ידיים; בכל הצבעה יימנו קולות המצביעים בעד ועל ההצעה שקיבלה מספר הקולות הגדול ביותר יצביעו שנית, וימנו קולות המצביעים בעד ונגד והנמנעים. (ד) היושב ראש יודיע את תוצאות ההצבעה. 10. שאילתות (א) חבר הועדה רשאי להגיש שאילתה בכתב על ענין עובדתי שבתחום פעולתה של הועדה. (ב) השאילתה תימסר בכתב ליושב ראש והוא ישיב לה בישיבה הקרובה של הועדה או בישיבה שלאחר הישיבה הקרובה; לא סיפקה תשובת היושב ראש את השואל, רשאי הוא להוסיף ולשאול באותו נושא, פעם אחת בלבד, בישיבת הועדה, והיושב ראש ישיב לו; לא יתקיים דיון בתשובות היושב ראש. 11. פרוטוקול (א) בכל ישיבה של הועדה יירשם פרוטוקול שיכלול לפחות פרטים אלה: (1) שמות חברי הועדה שנכחו בישיבה; (2) שמות חברי הועדה שנעדרו מהישיבה; (3) שמות הנוכחים שאינם חברי הועדה; (4) סדר היום; (5) תמצית דברי כל אחד ואחד מהמשתתפים בדיון; (6) כל הערה לענין הנדון בועדה שחבר הועדה מבקש לרשמה בפרוטוקול; (7) כל ההחלטות שהועמדו להצבעה, כולל תוצאות ההצבעה ומספר הקולות שנמנו בכל אחת מההצעות. (ב) העתק הפרוטוקול יישלח לכל חברי הועדה לפני מועד הישיבה הבאה. (ג) לא הגיש חבר הועדה הערה לפרוטוקול עם פתיחת ישיבה פלונית יוגש הפרוטוקול לאישור. (ד) הגיש חבר הועדה הערה כאמור בסעיף קטן (ג) והציע בה תיקון לפרוטוקול, יקרא אותו היושב ראש בראשית הישיבה ובאין הסכמה לתיקון המוצע יוכרע בו בהצבעה ללא דיון. (ה) הפרוטוקולים של ישיבות הועדה יהיו שמורים אצל היושב ראש במשרד הפנים וכל חבר הועדה רשאי לעיין בהם בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש. (ו) לפי בקשת המועצה ימסור לה היושב ראש דוחו"ת בכתב על פעולות הועדה ויעביר העתק מכל דו"ח לכל חברי הועדה. (ז) כל החלטה לרבות נספחיה, תיחתם ביד היושב ראש; החלטה שהתקבלה על ידי הועדה תקפה לכל דבר וענין, מרגע קבלתה גם אם עדיין לא אושר פרוטוקול הישיבה שבה התקבלה. 12. דיון חוזר ניתן יהיה לקיים דיון חוזר בועדה בהתקיים כל התנאים הבאים: (1) הדיון החוזר - בכל מקרה של תכנית שנדונה בועדה והוחלט לגביה - יהיה אפשרי רק בהסכמת הועדה לקיים את הדיון החוזר בתכנית; (2) הסכמה כאמור תינתן לאחר שהועדה תבדוק ותמצא כי העובדות והנימוקים שמבקשים להביא לפניה הם עובדות ונימוקים חדשים שלא הובאו לפניה בעת הדיון הראשון בתכנית; (3) לא תתקבל בקשה לדיון חוזר אלא אם כן הוגשה בידי מוסד תכנון או בהסכמתו או הוגשה בידי מי שרשאי להגיש תכנית לפי סעיף 67(א) לחוק, בידי חבר הועדה לפי סעיף 4(ב). (4) הועדה לא תקיים דיון חוזר בתכנית שהחליטה עליה אם כתוצאה מהדיון החוזר עלולה להיגרם פגיעה למוסד תכנון, לרבות פגיעה בסדרי עבודתו של המוסד או לכל מי שהחל לפעול בהסתמך על ההחלטה שלגביה מבוקש הדיון החוזר, אלא בהסכמתו של אותו מוסד או של מי שהחל לפעול כאמור, לפי הענין. 13. ועדות משנה (א) הועדה רשאית למנות, מבין חבריה, ועדות משנה קבועות וכן ועדות משנה לענינים מסויימים, ולקבוע את סמכויותיהן ותפקידיהן; סדרי נוהל אלה יחייבו גם את עבודתה של ועדת משנה. (ב) מספר חברי ועדת משנה לא יפחת משלושה חברים. (ג) המלצות ועדת משנה טעונות אישור מליאת הועדה. (ד) הועדה רשאית למנות לועדות המשנה יועצים בעלי דעה מייעצת. 1 י"פ תשנ"ו, 1504.חוף היםנהליםשמירת הסביבה החופית