צו ביטוח בריאות ממלכתי (מימון מועצת הבריאות), התשס"ב-2002

צו ביטוח בריאות ממלכתי (מימון מועצת הבריאות), התשס"ב-2002 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16(א)(3) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, אני קובע לאמור: 1. הסכום החודשי (תיקון תשס"ד, תשס"ח) (1) הסכום הכספי החודשי שיעביר המוסד לביטוח לאומי למועצת הבריאות למימון פעולותיה הוא 750,000 שקלים חדשים. 2. ביטול צו צו ביטוח בריאות ממלכתי (מימון מועצת הבריאות), התשנ"ו-1995 - בטל. 3. תחילה תחילתו של צו זה ביום כ"ב בסיון התשס"ב (2 ביוני 2002). ק"ת תשס"ב, 914; תשס"ד, 178, תשס"ח, 179. סעיף 2 לצו ביטוח בריאות ממלכתי (מימון מועצת הבריאות) (תיקון), התשס"ח-2007 (ק"ת תשס"ח, 180) קובע: "2. תחילה תחילתו של צו זה ביום כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008)."רפואהביטוח בריאותביטוח בריאות ממלכתיצוויםמימוןצו (חקיקה)