צו בית הדין לעבודה (הרכב בית דין בסוגים מסוימים של הליכים), התשנ"ו-1996

צו בית הדין לעבודה (הרכב בית דין בסוגים מסוימים של הליכים), התשנ"ו-1996 בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 18(ג1), 20(א1) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם נשיא בית הדין הארצי ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אנו מצווים לאמור: 1. הגדרה בצו זה, "הליך" - הליך בבית דין לעבודה שהמוסד לביטוח לאומי צד בו. 2. הליכים בבית דין אזורי אלה סוגי ההליכים בבית דין אזורי שבהם, על אף האמור בסעיף 18(א) לחוק, יהיה שופט דן יחיד: (1) ערעור על החלטה של ועדה רפואית לעררים לפי סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995 (להלן - חוק הביטוח); (2) ערעור על החלטה של ועדה רפואית לעררים, החלטה של ועדה לעררים, החלטה של ועדה לעררים לשירותים מיוחדים והחלטה של ועדה לעררים לילד נכה לפי סעיפים 213 ו-222 לחוק הביטוח; (3) ערעור על קביעה של דרגת נכות לפי סעיף 387 לחוק הביטוח והתקנות לפיו, לפי פרק י"ג לחוק הביטוח או מכוח הסכם שנערך לפי סעיף 9 לחוק הביטוח. 3. הליכים בבית הדין הארצי על אף האמור בסעיף 20(א)(3) לחוק, ערעור על פסק דין של בית דין אזורי בכל אחד משלושת הענינים הנזכרים בתקנה 2 יידון בשלושה שופטים בלבד. 4. ביטול צו בית הדין לעבודה (הרכב בית דין בסוגים מסוימים של הליכים), התשמ"ז-1987 - בטל. 1 ק"ת תשנ"ו, 938. מותב / הרכב שופטיםשופטיםצו בית הדין לעבודהצוויםבית הדין לעבודהצו (חקיקה)