צו בנק ישראל (ביטול שטרי כסף ומעות), התשנ"א-1991

צו בנק ישראל (ביטול שטרי כסף ומעות), התשנ"א-1991 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק בנק ישראל, התשי"ד-1954 (להלן - החוק), ובאישור הממשלה וועדת הכספים של הכנסת, אני מורה לאמור: 1. ביטול מעות מלהיות הילך חוקי ביום י"ז בניסן התשנ"א (1 באפריל 1991) תחדל המעה בערך נקוב של אגורה אחת מלהיות הילך חוקי בישראל. 2. סייג צו זה לא יחול על מעות שהוכרזו כמטבעות זכרון או מטבעות מיוחדים לפי סעיף 33א לחוק. 3. קבלת תמורה המוסר לבנק ישראל מעות שבוטלו לפי צו זה תוך שלוש שנים מיום הביטול, יהיה זכאי לקבל תמורתם, ללא עמלה, הילך חוקי שווה ערך. 1 ק"ת תשנ"א, 729.בנק ישראלבנקצוויםצו (חקיקה)