צו גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (הטלת ניהול אתר לאומי על רשות מקומית), התשס"ה-2004

צו גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (הטלת ניהול אתר לאומי על רשות מקומית), התשס"ה-2004 בתוקף סמכותי לפי סעיף 41(ג) לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998, ובהסכמת שר הפנים ושר האוצר, אני מצווה לאמור: 1. הטלת ניהול אתר לאומי על עיריית באר שבע מוטל בזה ניהולו של האתר הלאומי תחנת הרכבת הטורקית ומגדל המים (להלן - האתר), בשל ערכו המקומי המיוחד, בכפוף לתנאים אלה: (1) האתר על כל חלקיו יהיה פתוח לציבור; (2) הכניסה לשטח הפתוח של האתר תהיה בלא תשלום; לענין זה, "השטח הפתוח"- כל תחום האתר למעט המבנים אשר בו; (3) שיקום ופיתוח האתר יתואמו עם המנהל הכללי של המשרד לאיכות הסביבה או מי שהוא מינה לענין זה. 2. תחילה2 תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו. ק"ת תשס"ה, 234. התקנות פורסמו ביום 20.12.2004. רשויות מקומיותהנצחהגן לאומיצוויםשמורת טבעצו (חקיקה)