צו גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (הטלת ניהול האתר הלאומי "בית האשל" על עיריית באר שבע), התשס"ו-2006

צו גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (הטלת ניהול האתר הלאומי "בית אשל" על עיריית באר שבע), התשס"ו-2006 בתוקף סמכותי לפי סעיף 41(ג) לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998, ובהסכמת שר הפנים ושר האוצר, אני מצווה לאמור: 1. הטלת ניהול על עיריית באר שבע מוטל בזה ניהולו של האתר הלאומי "בית אשל" (להלן - האתר), בשל ערכו המקומי המיוחד, בכפוף לתנאים אלה: (1) האתר יהיה פתוח לציבור; (2) הכניסה לאתר לא תהיה בלא תשלום; 3) ניהול, שיקום ופיתוח האתר יתואמו עם המנהל הכללי של המשרד לאיכות הסביבה או מי שהוא מינה לענין זה. 2. תחילה2 תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו. ק"ת תשס"ו, 508. התקנות פורסמו ביום 26.2.2006. הנצחהגן לאומיעירייהצוויםשמורת טבעצו (חקיקה)