צו הארכיונים (הכרזה על מוסדות המדינה), התשמ"א-1981

צו הארכיונים (הכרזה על מוסדות המדינה), התשמ"א-1981 בתוקף הסמכות לפי סעיף 1 לחוק הארכיונים, התשט"ו-1955 (להלן - החוק), שהועברה אלי, ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. הכרזה על מוסד המדינה רשות שדות התעופה מוכרזת כמוסד מדינה נוסף לענין החוק. 1 ק"ת תשמ"א, 884.ארכיוניםצוויםצו (חקיקה)