צו הביטוח הלאומי (קביעת חוק הפיצויים של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה כחוק תגמולים לעניין פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי), תשכ"ב-1962

צו הביטוח הלאומי (קביעת חוק הפיצויים של הרפובליקה הפדרלית של גרמניה כחוק תגמולים לעניין פטור מתשלום דמי ביטוח), תשכ"ב-1962 בתוקף סמכותי לפי סעיף 46(ב) לחוק הביטוח הלאומי, תשי"ד-1953, אני מצווה לאמור: 1. אישור חוק תגמולים החוק הפדרלי לפיצוי קרבנות הרדיפה הנציונלסוציאליסטית (חוק הפיצויים הפדרלי), שניתן ברפובליקה הפדרלית של גרמניה ושפורסם בספר החוקים הפדרלי מיום 29 ביוני 1956, חלק 1, עמוד 559, אושר כחוק תגמולים לענין סעיף 46(ב) לחוק. 2. תחילה תחילתו של צו זה היא ביום י' באדר א' תשכ"ב (14 בפברואר 1962). 1 ק"ת תשכ"ב, 2178; תשכ"ג, 1805. פיצוייםדמי ביטוח לאומיצוויםניצולי שואהביטוח לאומיצו (חקיקה)