צו הביטוח הלאומי (קביעת חוק הפיצויים של ממלכת הולנד כחוק תגמולים לענין פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי), תשל"ח-1978

צו הביטוח הלאומי (קביעת חוק הפיצויים של ממלכת הולנד כחוק תגמולים לענין פטור מתשלום דמי ביטוח), תשל"ח-1978 בתוקף סמכותי לפי סעיף 168(א)(2) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ"ח - 1968 (להלן - החוק), אני מצווה לאמור: 1. אישור חוק תגמולים החוק הממלכתי לפיצוי קרבנות הרדיפות 1945-1940, שניתן בממלכת הולנד ושפורסם בספר החוק ההולנדי מספר 669 מיום 14 בדצמבר 1972 מאושר בזה כחוק תגמולים לענין סעיף 168(א)(2) לחוק. 2. תחילה תחילתו של צו זה ביום כ"א בכסלו תשל"ח (1 בדצמבר 1977). 1 ק"ת תשל"ח, 493. פיצוייםדמי ביטוח לאומיצוויםניצולי שואהביטוח לאומיצו (חקיקה)