צו הביטוח הלאומי (שינוי תקופות ושיעורי קנס), התשמ"ו-1985

צו הביטוח הלאומי (שינוי תקופות ושיעורי קנס), התשמ"ו-1985 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 179(א) ו-242 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ה-1968 (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות (תיקון: תשמ"ו, תשמ"ח) בצו זה - "בנק" - בנק לאומי לישראל בע"מ, בנק הפועלים בע"מ. בנק דיסקונט לישראל בע"מ, הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ובנק המזרחי המאוחד בע"מ; "אשראי" - כמשמעותו ב חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"ה-1981; "ממוצע שיעור הריבית החריגה הכוללת" - הצירוף של ממוצע שיעורי הריבית החדשי שגובה בנק מלקוחותיו על אשראי מאושר ועל אשראי חריג כשהוא מחולק לענין קנס יומי - ב-30; לענין קנס שבועי - ב-4.3 ומוגדל ב-15%; "מועד עדכון" - ה1- בינואר, ה1- באפריל, ה1- ביולי וה1- באוקטובר של כל שנת מס. 2. קנס יומי2 (א) על אף האמור בסעיף 179(א)(1) לחוק, בתקופה שממועד התשלום ועד ה1- בחודש שלאחר מועד התשלום, ישולם קנס יומי בשיעור שיקבע שר העבודה והרווחה, בהתחשב בממוצע שיעור הריבית החריגה, מדמי הביטוח שבפיגור בעד כל יום שבפיגור. (ב) קנס יומי שנקבע כאמור בסעיף קטן (א) ישתנה בהתחשב בשינויים שחלו בממוצע שיעור הריבית החריגה הכוללת בכל מועד עדכון, ובתקופה שבין מועד עדכון אחד למשנהו - אם חל שינוי כאמור העולה על 0.2% בין ה1- בכל חודש שבתקופה האמורה לבין ה1- בחודש שקדם לו. 2א. קנס שבועי (תיקון: תשמ"ו, תש"ן)2 א) על אף האמור בסעיף 179(א)(1) לחוק, בתקופה שמיום ה1- בחודש שלאחר מועד התשלום ועד למועד תשלום דמי הביטוח, ישולם על דמי הביטוח שבפיגור קנס לכל שבוע של פיגור או לחלק ממנו, בשיעור שיקבע שר העבודה והרווחה בהתחשב בממוצע שיעור הריבית החריגה הכוללת (להלן - הקנס השבועי). (ב) קנס שבועי כאמור ישתנה בכל מועד עדכון בהתחשב בשינויים שחלו בממוצע שיעורי הריבית החריגה הכוללת ובשינויים שחלו במדד, בין מועד עדכון אחד למשנהו, ובלבד שכתוצאה משינוי כאמור לא יפחת שיעור הקנס השבועי מ-0.2% לכל שבוע או חלק ממנו. 3. הודעה על השינוי (תיקון: תשמ"ו)2 חל שינוי בשיעור הקנס היומי, או הקנס השבועי, יפרסם שר העבודה והרווחה הודעה על השינוי שחל בגובה הקנס היומי או הקנס השבועי. 1 ק"ת תשמ"ו, 93, 703; תשמ"ח, 510; תש"ן, 443; י"פ תשמ"ח, 408, 2575; תש"ן, 2109; תשנ"ד, 1938. 2 בהודעה (י"פ תשנ"ד, 1938) נקבע שיעור קנס יומי של 0.07% מ- 1.1.94. ושיעור קנס שבועי של 0.2% מ- 1.1.94. קנסצוויםביטוח לאומיצו (חקיקה)