צו הבלו על דלק (פטור מחובת קבלת רשיון ואישור), תש"ך-1960

צו הבלו על דלק (פטור מחובת קבלת רשיון ואישור), תש"ך-1960 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק הבלו על דלק, תשי"ח-1958, אני מצווה לאמור: 1. פטור יצרני-דלק ומחזיקי-דלק מהסוגים המפורטים בתוספת פטורים מן החובות החלים עליהם לפי הסעיפים 15 ו-16 לחוק. התוספת יצרנים ומחזיקים של דלק שאינו חב בלו. יצרנים ומחזיקים של דלק חב בלו שקיבלו את הדלק אחרי שהבלו שולם עליו, למעט יצרנים של דלק ומחזיקי-דלק כאמור המקבלים את הדלק באמצעות צינור המחבר אותם עם מקום-ייצור או שהקיבולת הכללית של מיכליהם לגז נפט מעובה בצובר עולה על 50 טונות או שהקיבולת הכללית של מיכליהם לדלק אחר בצובר עולה על 3500 טונות. 1 ק"ת תש"ך, 621. בלו (מס)צוויםדלקצו (חקיקה)