צו הבלו על משקאות משכרים (פטור), תשל"ב-1972

צו הבלו על משקאות משכרים (פטור), תשל"ב-1972 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1(ב) לחוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף), תש"ט-1949, אני מצווה לאמור: 1. פטור משקאות משכרים המיוצרים בישראל יהיו פטורים מבלו אם נמכרו מחצריו של יצרן בעל רשיון לאחד מאלה, בתנאים שיורה עליהם המנהל: (1) לנציגויות של מדינות-חוץ או לנציגיהן שזכאים לייבא כוהל פטור ממכס על פי התוספת לפקודת תעריף המכס והפטורים, 1937; (2) לסוכנות הסעד והתעסוקה שליד ארגון האומות המאוחדות לשימוש במרפאותיה, ובלבד שהכהילים בחוזק של 65 למאה או יותר. 1 ק"ת תשל"ב, 1572. בלו (מס)צוויםמשקאות משכרים / אלכוהולצו (חקיקה)