צו הבנקאות (שירות ללקוח)(ביטול הפיקוח על שירותים בנקאיים מסוימים ושינויו במקרים אחרים), התשס"ח-2008

צו הבנקאות (שירות ללקוח)(ביטול הפיקוח על שירותים בנקאיים מסוימים ושינויו במקרים אחרים), התשס"ח-2008 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9יא ו-9יב ל חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 (להלן - החוק), ולעניין סעיף 2 - לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מצווה לאמור: 1. ביטול הפיקוח על שירותים בטל בזה הפיקוח על השירותים הבנקאיים 2 המפורטים להלן: (1) "משיכה מהחשבון באמצעות המסלקה"; (2) "משיכת מזומנים באמצעות מכשיר אוטומטי"; (3) "הפקדת שיק לחשבון באמצעות פקיד דלפק"; (4) "רישום פעולות יזומות על ידי הבנק"; (5) "חיובים על פי הרשאה"; (6) "פדיון המחאה בבנק"; (7) "ביטול הרשאה לחיוב חשבון"; (8) "משיכת מטבע חוץ במזומן מהחשבון". 2. שינוי הפיקוח על שירותים אלה השינויים בפיקוח על השירותים הבנקאיים המפורטים להלן: (1) סכום העמלה המרבי שניתן לגבות בעד השירות "העברת ניירות ערך לפיקדון אחר של אותו לקוח", יהיה 5 שקלים חדשים, בתוספת החזר ההוצאה ששילם התאגיד הבנקאי לצד שלישי בשל ביצוע השירות; (2) השירות "העברת מטבע חוץ לבנק אחר בארץ" ייקרא "העברת מטבע חוץ בארץ לחשבון אותו לקוח"; (3) השירות "דמי גוביינא על תשלומים חודשיים לפירעון הלוואה לשם רכישת דירת מגורים" ייקרא "דמי ניהול הלוואה לדיור"; (4) השירות "הסכמה ליצירת שעבוד" ייקרא "הסכמה ליציאת שעבוד לבנק אחר", וסכום העמלה המרבי שניתן לגבות בעדו יהיה 150 שקלים חדשים. 1 ק"ת תשס"ח, 906. בנקאותבנקצוויםלקוחותצו (חקיקה)