צו הגנת הצומח (חיטוי זרעי-אפונה), תשכ"ה-1965

צו הגנת הצומח (חיטוי זרעי-אפונה), תשכ"ה-1965 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הגנת הצומח, תשט"ז-1956, והסעיפים 5, 15 ו-43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות בצו זה - "זרע" - זרעי אפונה; "מנהל" - מנהל האגף להגנת הצומח וכן מנהל השירות לבקורת זרעים במשרד החקלאות; "יצרן" - מי שמגדל צמחים לשם הפקת זרעים מהם, וכן מי שעיסוקו מיון זרעים, הכנתם, אריזתם, סימונם, החזקתם, מכירתם, משלוחם והובלתם. 2. חיוב חיטוי המנהל רשאי בצו אישי לצוות על המחזיק בזרעים לבצע בהם חיטוי בחומר ובשיטה שיורה עליהם. 3. איסור העברה לא יעביר יצרן את הבעלות על זרעים בכל דרך שהיא ולא את החזקה בהם, אלא אם חוטאו וסומנו בהתאם להוראות צו זה. 4. אופן הסימון כל מיכל ואריזה אחרת של זרעים שחוטאו בהתאם להוראות צו זה, לרבות אריזה של זרעים שהועברו מתוך אריזה שסומנה, יסומנו בהתאם לתקנות 9 ו-10 לתקנות הזרעים (מכירה), תשכ"ה-1964. 5. שמירת דינים הוראות צו זה באות להוסיף על כל דין. 1 ק"ת תשכ"ה, 1695.צוויםהגנה על הצומחצו (חקיקה)