צו ההגבלים העסקיים (סדרי תשלום והספקה למלט), התשמ"א-1981

צו ההגבלים העסקיים (סדרי תשלום והספקה למלט), התשמ"א-1981 בתוקף סמכותי לפי סעיף 31 לחוק ההגבלים העסקיים, התשי"ט-1959, ואחרי שהובאה בפני הצעתו של הממונה שאושרה בידי המועצה, ובהתאם להצעה האמורה, אני קובע בזה הוראות בדבר סדרי תשלום והספקה למלט שנקבע כמונופולין בצו ההגבלים העסקיים (קביעת מונופולין), התש"ם-1980: 1. הגדרות בצו זה - "מונופולין" - הספקה של מלט בשיעור העולה על 50 אחוזים מכלל הספקתו בשטח המדינה כולה; "בעל המונופולין" - מי שמוכר מלט כמונופולין; "ריבית רגילה" - שיעור הריבית הממוצע המשולם בידי בעל המונופולין בחשבונות אשראי שוטף (חח"ד) לבנקים בישראל; בחישוב שיעור הריבית לא תובא בחשבון ריבית חריגה אם תשולם בידי בעל המונופולין לבנקים בישראל; "היום הקובע" - היום שקדם ליום הספקת המלט; "הרשות המינהלית" - מי שהשר מינהו לענין צו זה. 2. תשלום ריבית רגילה לא סיפק בעל המונופולין מלט תוך 7 ימים לאחר ששולמה התמורה המלאה בעדו, ישלם ללקוח ריבית רגילה בשיעורה ביום הקובע לתקופה מהיום השמיני שלאחר התשלום ועד ליום ההספקה. 3. תשלום ריבית (א) דרש בעל המונופולין מן הלקוח לשלם הפרש מחיר בעד התייקרות במחיר המלט שחלה בתקופה שלאחר חלוף 7 ימים מיום התשלום, יהא שיעור הריבית שישולם כאמור בסעיף 2 110% של הריבית הרגילה; אם סופק המלט בשבוע השלישי לאחר התשלום, יגדל שיעור הריבית ב-10% ויוסיף ויגדל בכל שבוע נוסף עד לתקרה של 140%. (ב) נדחתה הספקת המלט בשל נסיבות שלבעל המונופולין לא היתה שליטה עליהן תשולם הריבית הרגילה בלבד. 4. אי תחולת חובת תשלום הריבית ההוראות בדבר תשלום ריבית לא יחולו - (1) על תקופת הזמן שבה נדחתה ההספקה עקב מעשה או מחדל של הלקוח; (2) על מכירת מלט כשהתשלום בעדו נעשה על בסיס התחשבנות שוטפת. 5. הספקה ישירה בקמעונות (א) נמכר מלט בכמויות קטנות במכירה קמעונית בידי בעל המונופולין לא תעלה סך הכמות שתימכר כאמור על 8000 טון לחודש. (ב) במכירה בקמעונות לא יסרב בעל המונופולין למכור כל כמות העולה על 50 ק"ג, אך לא ימכור בקמעונות כמות העולה על 7 טון ללקוח; מכירה של כמות העולה על טון תיעשה בהתאם לכמות הדרושה לבניה על פי היתר בניה שיוצג בעת הקניה. (ג) שינוי בסדרי ההספקה הישירה שנקבעו בסעיף זה טעון אישור מראש של יושב ראש המועצה לפיקוח על הגבלים עסקיים. 6. הספקה בעת קיצוב היה צורך בקיצוב כמות המלט בין הלקוחות, עקב מחסור או עקב נסיבות מיוחדות, יקבע בעל המונופולין מכסות לפי הכלל של הורדת שיעור דומה מכל לקוח, בהתייחס לכמות שסופקה ללקוח בממוצע בשלושה חדשים קודמים, ויוריד בשיעור דומה מהכמות המסופקת בידי בעל המונופולין, ישירות בקמעונות; הספקה שלא לפי כלל זה טעונה אישור מראש של הרשות המינהלית ושל הממונה על הגבלים עסקיים. 7. שמירת דינים האמור בצו זה אינו בא לגרוע מהוראת כל דין. 8. תחילה תחילתו של צו זה 30 ימים לאחר פרסומו. 1 ק"ת תשמ"א, 1355.דיני חברותמלטהגבלים עסקייםצוויםצו (חקיקה)