צו ההסדרים במשק המדינה (שיעורי תוספת לענין תקרת הצריכה לקופה במחיר מלא ולבית חולים ציבורי כללי), התשס"ד-2004

צו ההסדרים במשק המדינה (שיעורי תוספת לענין תקרת הצריכה לקופה במחיר מלא ולבית חולים ציבורי כללי), התשס"ד-2004 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 13 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002) (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור: 1. הגדרה בצו זה, "בית חולים" - בית חולים ציבורי כללי, כהגדרתו בסעיף 10 לחוק. 2. קביעת שיעור התוספת לקופה שיעור התוספת לקופה, לשנת 2004 לענין צריכת שירותי בריאות בידי הקופה בבית חולים, יהיה כמפורט להלן: (1) קופת חולים כללית - 0.45%; 2) קופת חולים מכבי - 2.76%; (3) קופת חולים מאוחדת - 2.78%; (4) קופת חולים לאומית - 1.4%. 1 ק"ת תשס"ד, 310. רפואהצריכה לקופה במחיר מלאהסדרים במשק המדינהבית חוליםצוויםצו (חקיקה)