צו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים), התשנ"ז-1997

צו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים), התשנ"ז-1997 (תיקון: תשס"ב-2) בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג1993 (להלן - החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות (תיקון: תשס"ב-2) בצו זה "היתר רעלים" - כמשמעותו בסעיף 3 לחוק. "מבקש" - מגיש בקשה להיתר רעלים או לחידושו; "ממונה" - כמשמעותו בחוק. 2. אגרת היתר רעלים (תיקון: תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תשס"א, תשס"ב-2) מבקש ישלם אגרה בסכום כמפורט להלן בעד היתר רעלים: בשקלים חדשים (1) שתוקפו פחות משנה 500 (2) שתוקפו לשנה 4,000 (3) שתוקפו לשנתיים 3,300 (4) שתוקפו לשלוש שנים 1,650 3. (בוטל) (תיקון: תשס"ב-2) 4. הצמדה למדד (תיקון: תשס"ב-2) (א) סכומי האגרה הנקובים בסעיף 2 יהיו צמודים למדד וישתנו ב1 ביולי של כל שנה (להלן יום השינוי) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי. (ב) סכום אגרה שהשתנה כאמור בסעיף קטן (א) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב. (ג) בסעיף זה "המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי; "המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתו של צו זה - המדד שפורסם בחודש ינואר 2001. 5. תחילה תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו ברשומות. ק"ת תשנ"ז, 583, 1111; תשנ"ח, 326, 1086; תשנ"ט, 531; תשס"א, 4; תשס"ב, 438; תשס"ג, 5, 708. סעיף 6 לצו החומרים המסוכנים (אגרת היתר רעלים) (תיקון), התשס"ב-2002 (ק"ת תשס"ב, 439; תשס"ג, 6, 708) קובע: "6. תחילה ותוקף תחילתו של צו זה תהיה ב-1 בחודש השני שלאחר פרסומו." (הצו פורסם ביום 7.2.2002).צוויםאגרהחשיפה לחומרים מסוכניםצו (חקיקה)