צו הירושה (העברת צוואות מופקדות מבתי המשפט להפקדה אצל הרשמים לעניני ירושה), התשנ"ח-1998

צו הירושה (העברת צוואות מופקדות מבתי המשפט להפקדה אצל הרשמים לעניני ירושה), התשנ"ח-1998 בתוקף סמכותי לפי סעיף 28(א) לחוק הירושה (תיקון מס' 7), התשנ"ח-1998, אני מצווה לאמור: 1. העברת צוואות (א) הצוואות המופקדות בבתי המשפט יועברו אל הרשמים לעניני ירושה במקומות המפורטים להלן: ממקום למקום (1) בתי המשפט במחוז ירושלים הרשם לעניני ירושה במחוז ירושלים (2) בתי המשפט במחוזות הרשם לעניני ירושה במחוזות ת"א תל-אביב והמרכז והמרכז; (3) בתי המשפט במחוזות חיפה הרשם לעניני ירושה במחוזות חיפה והצפון והצפון; (4) בתי המשפט במחוזות באר-שבע הרשם לעניני ירושה במחוזות והדרום באר-שבע והדרום. (ב) מנהל בתי המשפט והממונה הארצי יקבעו את סדרי העברת הצוואות מבתי המשפט במחוזות השונים אל הרשמים לעניני ירושה. 2. תחילה תחילתו של צו זה ביום י' באלול התשנ"ח (1 בספטמבר 1998). 1 ק"ת תשנ"ח, 1297. צוואהירושהצו ירושהצוויםצו (חקיקה)