צו הכניסה לישראל (אשרת חוזר של עולה) (פטור), תש"ם-1979

צו הכניסה לישראל (אשרת חוזר של עולה) (פטור), תש"ם-1979 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(ב) לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952, ולאחר התייעצות עם ועדת הפנים של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. פטור (א) הוראות החוק בדבר אשרת חוזר לא יחולו על עולה לפי חוק השבות, תש"י-1950, שנתקיימו לגביו הוראות סעיף 2(ג)(2) לחוק האזרחות, תשי"ב-1952, והוא מסר הצהרה כמפורט בסעיף האמור. (ב) סעיף זה אינו חל על מי ששוהה מחוץ לישראל ברציפות למעלה משבע שנים. 1 ק"ת תש"ם, 40. אשרה (ויזה)מסמכיםמשרד הפניםחוקי הכניסה לישראלכניסה לישראלצוויםצו (חקיקה)