צו הכניסה לישראל (פטור מקבלת הסכמה למתן אשרה ורישיון ישיבה לעובד זר), התשס"ד-2004

צו הכניסה לישראל (פטור מקבלת הסכמה למתן אשרה ורישיון ישיבה לעובד זר), התשס"ד-2004 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 2(ג) לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור: 1. פטור לגבי קרבן סחר לעיסוק בזנות מתן אשרה או רישיון ישיבה לעובד זר שנעברה נגדו עבירה לפי סעיף 203א לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או עבירות נלוות, והשוהה במקלט לקרבנות סחר בבני אדם לעיסוק בזנות שהוקם בהתאם להחלטת ממשלה מס' 2806, מיום כ"ו בכסלו התשס"ג (1 בדצמבר 2002), אינו טעון הסכמת שר התעשיה המסחר והתעסוקה כאמור בסעיף 2(ג) לחוק. 1 ק"ת תשס"ד, 443.אשרה (ויזה)מסמכיםמשרד הפניםחוקי הכניסה לישראלכניסה לישראלצוויםעובדים זריםצו (חקיקה)