צו הכניסה לישראל (פטור), תשט"ז-1956

צו הכניסה לישראל (פטור), תשט"ז-1956 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17(ב) לחוק הכניסה לישראל תשי"ב-1952, ואחרי התייעצות עם ועדת הפנים של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. פטור (תיקון: תשי"ח, תשי"ט, תש"ך) הוראות החוק בדבר אשרה ורשיון לישיבת-מעבר, אשרה ורשיון לישיבת-ביקור ואשרת חוזר לא יחולו על - (1) ימאי המשמש בצוות כלי-שיט והמצוייד בפנקס-ימאי בר-תוקף, שניתן על ידי השלטונות המוסמכים של מדינה זרה, המעניקה זכות-גומלין לימאים ישראליים; (1א) ימאי שנתמלאו בו תנאים אלה: (א) הוא מצוייד בפנקס-ימאי בר-תוקף שניתן על שמו; (ב) (1) הוא משרת בכלי-שיט הרשום בישראל ונצטווה להצטרף לצוות כלי-השיט הנמצא בישראל או מחוצה לה או לחזור למקום-מגוריו אחרי ששירת בכלי-השיט הרשום כאמור, או (2) הוא אינו משרת בכלי-שיט הרשום בישראל ונצטווה להצטרף לצוות כלי-השיט הרשום בישראל והנמצא בישראל או מחוצה לה, או (3) הוא אזרח מדינת-חוץ המעניקה זכות-גומלין לימאים ישראליים ונצטווה להצטרף לצוות כלי-השיט הרשום במדינת-חוץ והנמצא בישראל או מחוצה לה או נצטווה לחזור למקום-מגוריו אחרי ששירת בכלי-שיט כאמור; (ג) (1) הצו לגבי ימאי כאמור בפיסקת-משנה (ב)(1) ו-(2) נרשם בפנקס-ימאי שלו על ידי קברניט כלי-השיט או מפקח ימי כמשמעותו בתקנות הנמלים (כלי-שיט להפלגה בים), 1935, או רשות קונסולרית או דיפלומטית של מדינת ישראל; 2) הצו לגבי ימאי כאמור בפיסקת-משנה (ב)(3) נרשם בפנקס-הימאי שלו או במסמך אחר על ידי רשות דיפלומטית או קונסולרית או שלטונות מוסמכים אחרים של מדינת חוץ או על ידי קברניט כלי-שיט הרשום במדינת-חוץ המעניקה זכות-גומלין לימאים ישראליים; (2) איש צוות-אויר המשמש בצוות כלי-טיס והמצוייד בתעודת צוות-אויר בת-תוקף, שניתנה על ידי אגף התעופה האזרחית בישראל; (3) איש צוות-אויר המשמש בצוות כלי-טיס והמצוייד בתעודת צוות-אויר בת-תוקף, שניתנה על ידי השלטונות המוסמכים של מדינה זרה, המעניקה זכות-גומלין לאנשי צוות-אויר ישראליים, ושהיא צד לאמנת התעופה האזרחית הבינלאומית שנחתמה בשיקאגו ביום 7 בדצמבר 1944. 1 ק"ת תשט"ז, 607; תשי"ח, 1667; תשי"ט, 1943; תש"ך, 774.משרד הפניםחוקי הכניסה לישראלכניסה לישראלצוויםצו (חקיקה)