צו הכניסה לישראל (תחנות גבול) (חידוש מעבר צופר), התשנ"ז-1997

צו הכניסה לישראל (תחנות גבול) (חידוש מעבר צופר), התשנ"ז-1997 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, אני מצווה לאמור: 1. תחנה נוספת על אף האמור בסעיף 1 לצו הכניסה לישראל (תחנות גבול), התשמ"ו-1987, הכניסה לישראל תהיה גם בתחנת גבול נוספת (להלן - התחנה הנוספת) הסמוכה לתחנה הקיימת בצופר. 2. תחנה להעברה ופריקה המעבר בתחנה הנוספת יהיה לצורך העברת חול מירדן ופריקתו בישראל בלבד. 3. שמירת דינים אין באמור בצו זה כדי לשנות מהסדרי המעבר על פי חוק יישום חוזה השלום בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית, התשנ"ה-1995. 4. תוקף תוקף הצו מיום כ"ד באדר ב' התשנ"ז (2 באפריל 1997) עד יום ד' בתשרי התשנ"ז (5 באוקטובר 1997). 1 ק"ת תשנ"ז, 540.משרד הפניםחוקי הכניסה לישראלכניסה לישראלצוויםצו (חקיקה)