צו הכניסה לישראל (תקנות גבול) (מעבר נבטים), התשס"ט-2009

צו הכניסה לישראל (תקנות גבול) (מעבר נבטים), התשס"ט-2009 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות בצו זה, "מערכת הביטחון" - צבא-הגנה לישראל, משרד הביטחון ויחידות הסמך שלו. 2. תחנת גבול נוספת על אף האמור בסעיף 1 לצו הכניסה לישראל (תחנות גבול), התשמ"ז-1987, הכניסה לישראל תהיה גם בתחנת גבול נוספת - מעבר נבטים (להלן - מעבר נבטים). 3. מעבר לצורכי מערכת הביטחון המעבר במעבר נבטים יהיה למי שאושר בידי מערכת הביטחון, ולצורכי מערכת הביטחון בלבד. 4. תחילה תחילתו של צו זה ביום ט' בתמוז התשס"ט (1 ביולי 2009). 1 ק"ת תשס"ט, 1018. משרד הפניםחוקי הכניסה לישראלכניסה לישראלצוויםצו (חקיקה)