צו המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (ייצור ושיווק מעל המיכסה), התשנ"ו-1996

צו המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (ייצור ושיווק מעל המיכסה), התשנ"ו-1996 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 35(ג) לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד-1963, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מצווים לאמור: 1. שיווק פטמים מעל המיכסה בעל מיכסה אישית פטמים לשיווק בשנת 1996, יהיה רשאי לייצור ולשווק בשנת 1996 פטמים בכמות של 100 אחוזים מעל המיכסה שנקבעה לו, או בכמות של 200 טון, לפי הגבוה מבין שניהם, ואם בעל המיכסה הוא אגודה שיתופית תהא היא רשאית לייצר פטמים מעל המיכסה שנקבעה לה עד לכמות כוללת של 1500 טון. 2. שיווק ביצים מעל המיכסה בעל מיכסה אישית לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 1994 שהקים, כדין, בשנת 1994, מבנה לול לייצור ולשיווק ביצים מעל למיכסה שנקבעה לו לשנת 1994, יהיה רשאי בתקופה שעד יום 31 בדצמבר 1996, להמשיך לייצר ולשווק את ביצי המאכל שמטילות המטילות ששוכנו במבנה הלול האמור לפני יום 31 בדצמבר 1994. 3. ביטול צו המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (ייצור מעל המיכסה), התשנ"ד-1994 - בטל. 1 ק"ת תשנ"ו, 1353. ענף הלולצוויםצו (חקיקה)