צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (הוראת שעה), התשס"ט-2008

צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) (הוראת שעה), התשס"ט-2008 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, אני מצווה לאמור: 1. הוראות שעה לגבי הבחירות למועצה האזורית לכיש שיתקיימו בשנת התשס"ט, יראו כאילו בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 - (1) בסעיף 1, בהגדרה "אזור", בסופה נאמר: "(3) חלק מיישוב, לפי תכנית שפרטיה מצוינים בתוספת החמישית."; (2) בסעיף 17(ב), במקום "שהוא ישוב" נאמר "כקבוע בפסקאות (1) ו-(3) להגדרה "אזור" שבסעיף 1"; (3) אחרי התוספת הרביעית נאמר: "תוספת חמישית (פסקה ( 3) בהגדרה "אזור" שבסעיף 1) 1. השטח בתחום היישוב שקף, שבו חלה תכנית מס' 34/222/03/6, גוש 3123, חלק מחלקה 3, מגרש מס' 1 בצפון מזרח; 2. השטח בתחום היישוב שקף, שבו חלה תכנית מס' 4/222/03/6, גוש 3123, חלק מחלקה 3, מגרש מס' 1 בדרום מערב 3; 3 . השטח בתחום היישוב אמציה, שבו חלה תכנית מס' 2/186/03/6, גוש 3134, חלקות 2 ו-3, מגרשים 106 ו-107 ." 1 ק"ת תשס"ט, 30. מועצות מקומיותצוויםצו (חקיקה)