צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור ויצוא) (הסכם להספקת פרי הדר), תשל"ו-1976

צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור ויצוא) (הסכם להספקת פרי הדר), תשל"ו-1976 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 27 לחוק המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור ויצוא), תשל"ג-1973, אנו מצווים לאמור: 1. הסכם להספקת פרי הדר הסדרים ועקרונות להספקת פרי הדר טרי לעיבוד תעשייתי, לרבות מועדי ההספקה, כמויות הפרי, מפרטיו ומחיריו וכן יתר תנאי ההתקשרות בין יצרן מוצרי פרי הדר לבין המועצה לשיווק פרי הדר ייקבעו בהסכם בין היצרן או המועצה למוצרי פרי הדר לבין המועצה לשיווק פרי הדר. 2. פרק זמן עריכת ההסכם הסכם כאמור בסעיף 1 ייערך תוך פרק זמן של 3 חדשים מיום הפרסום של צו זה ברשומות. 1 ק"ת תשל"ו, 2607. חוזההמועצה למוצרי פירות וירקותפרי הדרצוויםירקותמוצרצו (חקיקה)