צו המכס (איסור יבוא), התשס"ה-2005

צו המכס (איסור יבוא), התשס"ה-2005 בתוקף סמכותי לפי סעיף 40 לפקודת המכס (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לפי סעיף 21א(א) לחוק-יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין), אני מצווה לאמור: 1. הגדרה ופרשנות (א) בצו זה, "תעריף המכס" - צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התשס"ד-2004. (ב) לכל המונחים האחרים תהא המשמעות הנודעת להם בתעריף המכס, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת. 2. איסור יבוא (תיקון: תשס"ח) הטובין המפורטים בתוספת אסורים ביבוא לישראל, כמפורט להלן: (1) אם בטור א' בתוספת צוין "שונים", יחול איסור היבוא על כל הטובין העונים לתיאור הטובין המופיע בטור ב'; (2) אם בטור ב' בתוספת, לצד הפרק או הפרט בתעריף המכס - (א) צוין תיאור הטובין, יחול איסור היבוא רק על אותם טובין; (ב) לא צוין תיאור הטובין, יחול איסור היבוא על כל הטובין המסווגים באותו פרק או פרט. 3) טובין אשר סיווגם ברשימון היבוא הוא בפרט שאינו נמצא בפרקים 1 עד 97 לתוספת הראשונה לתעריף המכס, ולפי מהותם ניתן היה לסווגם באחד מהפרטים שבפרקים 1 עד 97 כאמור, יחול צו זה כאילו סווגו באחד מהפרטים שבפרקים האמורים. 3. תחולת סעיף 215 הוראות סעיף 215 לפקודה יחולו על הטובין המפורטים בתוספת. 4. שמירת דינים צו זה בא להוסיף על כל דין אחר ולא לגרוע ממנו. 5. ביטול צו המכס (הסדרת יבוא), התשמ"ו-1986 - בטל. תוספת (תיקון: תשס"ח) 2 קת"ם תשס"ה, 40, 58; תשס"ח, 26. 2 נוסח התוספת אינו מובא.צוויםיבואצו (חקיקה)מכס