צו המכס (קביעת מחסן מכס) (הוראת שעה), התש"ס-2000

צו המכס (קביעת מחסן מכס) (הוראת שעה), התש"ס-2000 בתוקף סמכותי לפי סעיף 95(א) לפקודת המכס, אני מצווה לאמור: 1. קביעת מחסן מכס מחסן בסמוך לצומת שניר שבו יאוחסנו טובין של אזרחי לבנון שנכנסו לישראל לפי אשרה ורשיון לישיבה מסוג ב-1, יהיה מחסן מכס. 2. תוקף תוקפו של צו זה עד יום ט"ז בטבת התשס"ב (31 בדצמבר 2001). 1 ק"ת תש"ס, 612. צוויםמחסןצו (חקיקה)מכס