צו המסים (גביה) (שימוש באמצעי אכיפה), התשמ"ד-1984

צו המסים (גביה) (שימוש באמצעי אכיפה), התשמ"ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 12ה(ב) לפקודת המסים (גביה) (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע לאמור: 1. הגדרות בצו זה - "חוב מס" - כל סכום שאדם חייב בו על פי פקודת מס הכנסה; "מנהל" - מנהל אגף המכס ומע"מ; "פקיד השומה" - כמשמעותו בפקודת מס הכנסה. 2. התרת שימוש באמצעי אכיפה לענין גביית חוב מס יראו את הסמכות המוקנית למנהל לפי סעיף 114 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, כנתונה לפקיד השומה. 3. הודעה על עיכוב טובין (א) פקיד השומה ישלח הודעה בדבר הפעלת סמכותו על פי סעיף 2 לחייב ולרשות המכס, ובה יודיע לכל אחד מהם על דבר החלטתו לעכב סילוקם של טובין של החייב במס מפיקוח רשות המכס עד לתשלום חוב המס. (ב) ההודעה תישלח לאחר שנשלחה לחייב דרישה לתשלום מס לפי סעיפים 4 ו-5 לפקודה. ג) ההודעה לרשות המכס על חייב תהא ערוכה לפי טפסים 1 או 2 שבתוספת, לפי הענין. 4. הודעת ביטול הודעה לרשות המכס ולחייב בדבר ביטול עיכוב הטובין תהא ערוכה לפי טפסים 1 או 3 שבתוספת, לפי הענין. תוספת2 ק"ת תשמ"ד, 1660. נוסח הטפסים שבתוספת אינו מובא. צוויםצו (חקיקה)