קנס מינהלי על העסקת עובדים זרים שלא כדין

צו המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי קנס מינהלי על העסקת עובדים זרים שלא כדין), התשנ"ח-1998 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 (להלן - החוק), אני מצווה לאמור: 1. תחילת החוק לגבי קנס מינהלי על העסקת עובדים זרים שלא כדין תחילתו של החוק לגבי חוב שהוא קנס מינהלי כמשמעותו בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עובדים זרים שלא כדין), התשנ"ב-1992, תהיה ביום י"ד באייר התשנ"ח (10 במאי 1998). 1 ק"ת תשנ"ח, 657. העסקת עובדים זריםהעסקה שלא כדין (שבחי"ם ועובדים זרים)קנס מנהליקנסעובדים זרים